•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The methodology and the approaches to modern companies’ management improvement were studied. There are researched items of directions, approaches, methods and tools for the company’s management development.

First Page

108

Last Page

115

References

[1] Teshabaev A.E. Sovershenstvovanie upravleniya na sovremennix predpriyatiyax. T.: «Fan va texnologiya», 2017 yil, 232 s.

[2] Xashimov A.A. Sovershenstvovanie metodologii upravleniya integrirovannimi korporativnimi sistemami. Avtoreferat diss.na soiskanie uchenoy stepeni kand. ekon.nauk. Tashkent, 2008 g.

[3] CHernyak T.V. Metodologiya nauchnogo issledovaniya/ RANXiGS, Sib.in-t upr.-Novosibirsk: Izd-vo SibAGS, 2014.-244 s.

[4] Metodologiya i metodы nauchnix issledovaniy v ekonomike i menedjmente [Tekst]: posobie dlya vuzov / Zavyalova N.B., Golovina A.N., Zavyalov D.V., Dya- konova L.P., Melnikov M.S. i dr.; pod red. N. B. Zavyalovoy, A.N. Golovinoy – Moskva- Ekaterinburg:, 2014. – 282 s.

[5] Muxin V.I. Issledovanie sistem upravleniya. Analiz i sintez sistem upravleniya — M.: Ekzamen, 2003. — 384 s.

[6] . Pirogov V.I., Zavyalov S.K., Mukushev G.R. Texnologizatsiya kak put sovershenstvovaniya upravleniya predpriyatiem.//Vserossiyskiy ekonomicheskiy jurnal, 2007, №5.

[7] Ametov V.A., Leontev K.M., Teshabaev A.E., Useinov S.E. Problemi i modeli vnedreniya novix upravlencheskix texnologiy, Vestnik TGASU. 2006. - №2. - S. 167 - 176.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.