•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article studies the biomorphological features of Agropyron cristatum in the conditions of introduction in the zone of the montainous semi-desert and the definition of their economic prospects for ufilizing in bogharic lands.

First Page

37

Last Page

43

DOI

581.4.579.2

References

1. Serebryakova T.I. Morfogenez pobegov i evolyutsiya jiznennix form zlakov. -M., izd-vo «Nauka», 1971. 2. Smirnova O.V., Zaugolnova L.B., Yermakova I.M. i dr. Senopopulyatsii rasteniy (osnovniye ponyatiya i struktura).- M., izd-vo «Nauka», 1976. 3. Yermakova I.M. O vozrastnix sostoyaniyax lugovoy ovsyanitsi (Festuca pratensis Huds.). – Nauchniye dokladi visshey shkoli, biol. Nauk. -M., Izd-vo «Visshaya shkola», 1968, №7. 4. Yermakova I.M. Ontogenez i vozrastnoy sostav populyatsiy lugovoy ovsyanitsi (Festuca pratensis Huds.). Avtoref. diss… kand. biol. Nauk. - M., 1972. 5. Yegorova V.I. Jiznenniy sikl yeji sbornoy (Dactylis glomerata L.). Soobsheniye 2, - Byulleten MOIP, otdel. biol., 1973, t. 78, vip. 2. 6. Kurchenko YE.I. Ontogenez i raznogodichniye osobennosti senopopulyatsionnoy strukturi polevitsi sobachyey (Agrostis canina L.). – Byullten MOIP, otd. biol. -M., 1979, vip. 4. 7. Uranov A.A. Ontogenez i vozrastnoy sostav populyatsiy. – V sb.: Ontogenez i vozrastnoy sostav populyatsiy svetkovix rasteniy. -M., Izd-vo «Nauka», 1967. 8. Shalit M.S. Metodika izucheniya morfologii i ekologii podzemnoy chasti otdelnix rasteniy i rastitelnix soobshestv. V kn. «Polevaya botanika». -M.-L., izd-vo AN SSSR, 1960. 9. Shomurodov X.F. Kormoviye rasteniya Kizilkuma i perspektivi ix ispolzovaniya. Avtoref. diss. … dok. biol. nauk. -Tashkent, 2018.

Included in

Soil Science Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.