•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article analyzes the physical-chemical indicators that determine the commodity status characteristic of beer products, gives criteria for differentiating existing product codes and assigning product codes to the new types of products, as well as the features of applying new express analysis methods.

First Page

30

Last Page

36

DOI

541.545: 663.4 +337.02

References

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. - Toshkent: 2006. 11 tom 415-bet. 2. Abdug‘aniyev B.Y. Bojxona ekspertizasi, Tovarlarni halqaro sertifikatlash. – T.: Darslik. Davlat bojxona qo‘mitasi nashriyoti, 2014. – 349 b. 3. Asqarov N.I. O‘zbekiston respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatida tovarlarning kimyoviy tarkibi asosida sinflashning iqtisodiy samaradorligi. Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash muammolari va istiqbollari. 4-Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiali. Andijon-2015.- 79 b. 4. Asqarov I.R., Xasanova D.T.,To‘xtaboyev N.X. “Barkamol” pivo navidagi kislota va karbonat angidridi miqdorini aniqlash. “O‘zbekiston tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish” mavzusidagi ilmiy – amaliy anjuman. Andijon – 2001. 101 b. 5. Asqarov I.R., Xasanova D.T.,To‘xtaboyev N.X. Pivo mahsulotlarini TIF TN bo‘yicha sinflash va sertifikatlashdagi kimyoviy analizlar // - Ilmiy xabarnoma. ADU. – Andijon, 2009. - № 3. – 33 b. 6. Asqarov I.R., Xasanova D.T.,To‘xtaboyev N.X. Pivo mahsulotlarini TIF TN bo‘yicha sinflash va kodlashning inson salomatligini saqlashda ahamiyati // - Ilmiy xabarnoma. ADU. – Andijon, 2009. - № 3. – 35 b. 7. Asqarov I.R., Xasanova D.T.,To‘xtaboyev N.X. Pivo ichimligi tovar kodlarini kimyoviy tarkibi asosida tadqiq etish muammolari // Fan va amaliyot: Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarining yosh olimlari va iqtidorli talabalari anjumani materiallari. 1-qism. Tabiiy fanlar - Andijon.,2004. - 114-115 b. 8. Balashov. V.YE., Rudolf. V.V. Texnika i texnologiya proizvodstva piva i bezalkogolnix napitkov. – M.: Legkaya i pishevaya promishlennost, 1981. – 248 s. 9. Yeliseyev M.N. Svet susla i tovarnoye kachestvo piva. – M.: Pishevaya promishlennost, 1991. - C. 345 10. Asqarov I.R., Xasanova D.T. Pivo mahsulotlarini tayyorlashda sertifikatlashning o‘rni. “Kimyo fani va uni o‘qitish samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari” mavzusidagi mintaqaviy ilmiy – uslubiy anjuman. Andijon – 2005. 134 b. 11. Asqarov I.R., Mirzayeva Z.O , Xasanova D.T. Arpa va solod ishlab chiqarish.Akademik A.Qosimov tavalludining 75 yilligiga bag‘ishlangan “O‘zbekistonda biotexnologiyaning rivojlanishi va istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman. Andijon – 2012. 85 b 12. Asqarov I.R., Norxolova M.A, Xasanova D.T. Arpa va solodni zamburug‘li zararlanishi muammolari. Akademik A.Qosimov tavalludining 75 yilligiga bag‘ishlangan “O‘zbekistonda biotexnologiyaning rivojlanishi va istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman. Andijon – 2012. - 75 b 13. Asqarov I.R., Xasanova D.T. Ba’zi oziq – ovqat mahsulotlarini sertifikatlash muammolari. “Kimyo fani va uni o‘qitish samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari” mavzusidagi mintaqaviy ilmiy – uslubiy anjuman. Andijon – 2005.-121 b 14. Asqarov I.R., Xasanova D.T. Pivo mahsulotlarini kimyoviy tarkibi va xususiyatlari. Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash muammolari va istiqbollari.(Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya) betlar. Andijon 2015.- 170-173 b. 15. Asqarov I.R., Xasanova D.T. Pivoni kimyoviy tarkibi asosida sinflashning ayrim tomonlari. Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash muammolari va istiqbollari.(Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya) . Andijon 2015.- 192-195 b. 16. To‘xtaboyev N.X., Xasanova D.T. “Barkamol” pivo navi ishlab chiqarish texnologik reglamentini o‘rganish. “O‘zbekiston tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish” mavzusidagi ilmiy – amaliy anjuman. Andijon – 2001. 97 b. 17. To‘xtaboyev N.X., Asqarov I.R., Xasanova D.T. “Barkamol” pivosini kimyoviy tarkibi asosida tasniflash. O‘zbekiston kimyo jurnali. – Toshkent, 2006. - № 6. 50-53 b. 18. To‘xtaboyev N.X., Asqarov I.R., Xasanova D.T. Mahsus pivo mahsulotlari ishlab chiqarish. Kimyo va kimyo texnologiya jurnali. – Toshkent, 2010. - № 3. 33-35 b. 19. To‘xtaboyev N.X., Asqarov I.R., Xasanova D.T. Pivo barqarorligiga achitqilar va biologik faol preparat ta’sirini qiyosiy o‘rganish. Kimyo va kimyo texnologiya jurnali. – Toshkent, 2010. - № 2. 75-76-b. 20. Xasanova D.T. Pivo ichimligini barqarorligini oshirishda ferrotsen hosilalaridan foydalanish. Mirzo Ulugbek nomidagi O’zbekiston milliy universiteti “Fizik-kimyoviy” biologiya va ekotoksikologiyaning zamonaviy muammolari (respublika ilmiy anjumani). Toshkent – 2016.- 238 b. 21. Xasanova D.T. Pivo ishlab chiqarishda qo’llaniladigan ayrim ozuqaviy mahsulotlar. Mirzo Ulugbek nomidagi O’zbekiston milliy universiteti “Fizik-kimyoviy” biologiya va ekotoksikologiyaning zamonaviy muammolari (respublika ilmiy anjumani). Toshkent – 2016.- 239 b.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.