•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article deals with the comparative study of adverbial phraseological units in Russian and Uzbek.

First Page

140

Last Page

144

DOI

41+413.19

References

1. Vinogradov V.V. Russkiy yazik (grammaticheskoye ucheniye o slove). - M.: Visshaya shkola,1972. 2. Stishkova L.I. Semanticheskiye polya vo frazeologii sovremennogo angliyskogo yazika. – V sb.: Obrazovaniye i funksionirovaniye frazeologicheskix yedinits. –Rostov, 2001. 3. Svetkov N.V. K metodologii komponentnogo analiza // Voprosi yazikoznaniya. – 1984. 4. Melerovich A.M. Semanticheskiy analiz frazeologicheskix yedinits // Filologicheskiye nauki. 2009. №-5. 5. Jukov. A.V. K voprosu o frazeologicheskoy perexodnosti // Aktualniye problemi russkoy frazeologii. – L.: Izd.LGPI, 1983. 6. Raxmatullayev Sh.O‘. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. -T.: O‘qituvchi, 1978.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.