•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article, the artistic criterion of modification, its uniqueness in the native literature through literary works are analyzed.

First Page

127

Last Page

130

DOI

812-513.1

References

1. Poeticheskiy slovar Kvyatkovskogo. – Michurinsk: MGAU, 2006. 2. Filosofskiy slovar. – Moskva: Politizdat, 1987. 3. Alekseyeva M.A. Modifikatsiya poeticheskix mifologem XIX veka v tvorchestve B.Pasternaka 1910-x godov. www.gramota.net/materials 4. Borova A.R. Modifikatsiya obraza: poeziya A.Keshekova 1960-x gg. – Nalchik: Kabardino-Balkarskiy gosudarstvenniy universitet. e-mail: assbora@mail.ru 5. Burseva J.A. Modifikatsii janrovoy formi. www.gramota.net/materials/2/2014/12-3/8.html 6. Aleksandrov N. “YA leplyu iz plastilina” //Zametki o sovremennom rasskaze. Drujba narodov №9, 1995. 7. Binova G. Janroviye modifikatsii noveyshey russkoy prozi / www.gramota.net/materials. 2401. 8. Kurchatkin A. Vpered, k detektivu i trilleru //Literaturnaya gazeta. - №12, 1993. 9. Yo‘ldosh Q., Yo‘ldosh M. Badiiy tahlil asoslari. – T.: Kamalak, 2016. 10.B.M.Mullayev, B.Shadmanova Analiz i obzor yazikov programmirovaniya Python i PHP. “Matematika va informatikaning zamonaviy muammolari” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Farg‘ona, 2019 yil, 184-bet 11.B.M.Mullayev, B.Shadmanova Kompyuter tarmog‘idan foydalanishda axborot xavfsizligi muammolari va ulari hal etish usullari. “Matematika va informatikaning zamonaviy muammolari” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Farg‘ona, 2019 yil, 186-bet 12.B.M.Mullayev, B.Shadmanova O‘quv jarayonini samarali tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. “Matematika va informatikaning zamonaviy muammolari” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Farg‘ona, 2019 yil, 186-bet

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.