•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article is devoted to the history of the activities of oppositional organizations and groups that have arisen against the totalitarian regime of the Bolsheviks, established in the 20-30th years of the twentieth century in Uzbekistan.

First Page

76

Last Page

79

DOI

93/99+329.01/02

References

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II-jild. 1981, 485-b., O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi 6.-jild. – Toshkent: O‘zME, 2006. 2. Ziyoyeva D.X. Mustaqillik uchun kurashning o‘qilmagan sahifalari. //Turkiston mustaqilligi va birligi uchun kurash sahifalaridan –Toshkent: Fan, 1996. 3. Shamsutdinov R., Ubaydullayev O‘. Hurlik tuyg‘usi bilan yashagan edi..//O‘zbekiston matbuoti. №5. 2002. 4. Shamsutdinov R. Istiqlol yo‘lida shahid ketganlar. -Toshkent: Sharq, 2001. 5. Abdurashidxonov Munavvar Qori. Xotiralarim. -Toshkent, 1992. 6. “Meros” xalqaro ilmiy-amaliy ekspeditsiya jamoat Fondi arxividagi O‘z R DXXA 7575-fond, 1- ro‘yxat 615-ish. 7. Pravda Vostoka 1937 god 12 noyabrya. 8. RISTDA, 62-fond, 2-ro‘yxat, 310-ish. 9. RISTDA, 62-fond, 2-ro‘yxat, 194-ish. 10. Repressiya 1937-1938 gg. Dokumenti i materiali. Vipusk 3. Jertvi Bolshogo terrora iz Uzbekistana 1937 god, noyabr (Sostaviteli: Shamsutdinov R.T., Yusupov E.Y., Mamajonov A., Do‘stmatov E.P.). –Tashkent: Sharq, 2007. 11. Zakiy Validiy To‘g‘on. Xotiralar. // Sharq yulduzi, 1993 yil. – 7,8-sonlar. 12. Programmniye dokumenti musulmanskix politicheskix partiy. 1917-1920 gg. – Oksford, 1985. 13. Shamsutdinov R. Sovetlarning O‘zbekistondagi milliy siyosati o‘zbek ziyolilari talqinida (OGPU materiallari asosida) // Vodiynoma, 2017.№ 4(6).-B.66-70.;5(7).-B. 96-100.; 2018.№ 1(8).-B.90-94.; 14. RISTDA, 62-fond, 2-ro‘yxat, 2178-ish. 15. RISTDA 62-fond, 2-ro‘yxat, 2199-ish. 16. Ubaydullayev O‘.Q. O‘zbekistonda 20-30 yillarda mustabid tuzumga qarshi milliy muxolifot harakati (mahalliy ziyolilar faoliyati misolida).: Tarix fan. nomz. ...diss. – Toshkent, 2004, –B.74; RISTDA 62-fond, 2199-ish, 2-14-varaqlar. “Meros” xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi fondidagi O‘zRDXXA, 33391-fond, 19-ish, 375-varaq. 17. Tarixning noma’lum sahifalari. Hujjat va materiallar. Birinchi kitob. –Toshkent, 2009.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.