•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article examines the development of horticulture, which is one of the main areas of agriculture, the formation of specialized centers in this area, as well as the development of horticultural art.

First Page

73

Last Page

75

DOI

930.9

References

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. / Nashrga tayyorlovchi P. Shamshiyev. – T.: Yulduzcha, 1989. – 368 2. Muhammad Solih. Shayboniynoma. / Gashrga tayyorlovchi va so‘z boshi muallifi E. Shodiyev. – T: G‘afur G‘ulom, 1989. 3. Bo‘riyev O. Farg‘ona vodiysining temuriylar manbalaridagi tavsifi. – T.:Akademnashr, 2018. 4. Bartold V.V. K istorii orosheniya Turkestana. / Sochineniya. Raboti po istoricheskoy geografii. T.III. – M.: NAUKA, 1965. 5. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma /So‘z boshi, tabdil, izohlar va ko‘rsatkichlar mualliflari A. Ahmad va H. Bobobekov, -T. : Sharq, 1997. 6. Abulgaziyeva B. O Chorbagax Andijana Epoxi Timuridov. / Mirzo Ulug‘bek ijodt va uning jahon sivilizatsiyasida tutgan o‘rni. Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600 yilligiga bag‘ishlanga mintaqaviy ilmiy anjuman ma’ruzalarining tezislari – Samarqand: “SO‘G‘DIYON”, 1994. 7. Matboboyev B.X., Mashrabov Z.Z. Andijon tarixi: (qadimgi davrlardan XX asr boshlarigacha) – T.: «Sharq», 2014. 8. Bobur enseklopediyasi. – T.: Sharq, 2014.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.