•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article reveals the formation of the process of social support of the population in need of social protection in the Republic, the results and problems of this system, the periodicity of reforms of the social protection policy in the transition period of Uzbekistan in Fergana Valley.

First Page

69

Last Page

72

DOI

94 (575.1)

References

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasi, https://president.uz/uz/lists/view/2228. 2. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturnnng eng muxim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar maxkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza. -T.: «O‘zbekiston» 2017. 3. “Farg‘ona tongi” gazetasi. -1991 yil 19 noyabr. 4. Farg‘ona viloyati Davlat Arxivi. fond-1124, ro‘yhat-15, 535-yig‘ma jild. 5. Yormatov F. O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash tizimi: holati, shakllanish jarayoni, rivojlanish istiqbollari (1991-2010 yillar. Janubiy viloyatlar misolida). Tarix fan. nomz ... diss. – Toshkent. 2010. 172 bet. 6. Zokirova N. Ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida aholini sotsial himoya qilish tizimini takomillashtirish (O‘zbekiston Respublikasi oilalari misolida). Tarix fan. nomz ... diss. – T., 2011. 7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi, M-15-fond, 1-ro‘yxat. 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoni arxivi Andijon viloyati bo‘limi, 4141- fond, 13- ro‘yxat, 97-yig‘ma jild.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.