•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

IThis article analyzes the problem of covering the ethnic identity of Uzbeks in the Soviet period from the point of view of historiography. According to the author, the researchers of the Soviet era, although they did not directly study the issues of ethnic identity of Uzbeks, but described the processes of ethnogenesis, ethnic history, ethnicity and national consolidation of the Uzbek people, which was elucidated. In addition, at this time rich ethnographic materials on Uzbek ethnography were collected, and today there is an opportunity to study them on the basis of the concept of identity.

First Page

48

Last Page

53

DOI

930.1 (575.1(09)

References

1. Stalin I.V. Marksizm i natsionalьnыy vopros // Sochineniya. -T. 2. – M.: Gospolitizdat, 1951. 2. Polivanov Ye.D. Etnograficheskaya xarakteristika uzbekov. Vыp. 1. Proisxojdenie i naimenovanie uzbekov. –T., 1926. 3. Yakubovskiy A.Yu. K voprosu ob etnogeneze uzbekskogo naroda. –T.: Izd. UzFAN, 1941. 4. Vaxabov M.G. Doklad... istoriya formirovaniya uzbekskoy sots. natsii. –T., 1952. 5. Vahobov M. O’zbek sotsialistik millati. –T., 1960. 6. Ahmedov B. O’zbeklarning kelib chiqishi. –T., 1964; Ermatov M. Etnogenez i formirovanie uzbekskogo naroda. -T., 1968; Doniyorov X. O’zbek xalqining shajara va shevalari. –T., 1968. 7. Asqarov A. O’zbek xalqining kelib chiqish tarixi. –T., 2015. 8. Doniyorov X. O’zbek xalqining shajara va shevalari. –T., 1968. 9. Vinnikov V.R. Sovremennoe rasselenie narodov i etnograficheskix grupp v Ferganskoy doline // SES. Vыp. II. – M., 1959. 10. Karmыsheva B.X. Svedeniya ob uzbekskix rodax semiz i kesamir // Sb. stat. po istorii i filologii narodov Sredney Azii, posvyaщyonnыy 80-letiyu so dnya rojdeniya A.A.Semyonova. -Stalinabad, 1953; Uning: Uzbeki-lokaytsы Yujnogo Tadjikistana. Istoriko-etnograficheskiy ocherk jivotnovodstva v dorevolyutsionnыy period. -Stalinabad, 1954; Uning: Etnograficheskaya gruppa «turk» v sostave uzbekov (istoriko-etnograficheskie dannыe) // Sovetskaya etnografiya. -1960. -№ 1. ; Uning: K istorii formirovaniya naseleniya yujnыx rayonov Uzbekistana i Tadjikistana. // Sovetskaya etnografiya. -1964. -№ 6. ; Uning: Ocherki etnicheskoy istorii yujnыx rayonov Tadjikistana i Uzbekistana. –M., 1976. 11. Karmыsheva B.X. K istorii formirovaniya naseleniya yujnыx rayonov Uzbekistana i Tadjikistana. // Sovetskaya etnografiya. –1964. -№ 6. 12. Karmыsheva B. Ocherki etnicheskoy istorii yujnыx rayonov Tadjikistana i Uzbekistana.-1964. 13. SHaniyozov K. Uzbeki-karluki. –T., 1964; Uning: Uzы (Iz istorii rodoplemennыx deleniy uzbekov) // ONU. 1970. № 2; K etnicheskoy istorii uzbekskogo naroda (Istoriko-etnograficheskoe issledovanie na materialax kipchakskogo komponenta). –T., 1975; Uning: Kipchaki v uzbekskoy etnicheskoy srede v dooktyabrьskiy period // Etnicheskie protsessы u natsionalьnыx grupp Sredney Azii i Kazaxstana. –M., 1980; Fayziev T. Uzbeki-kurama (v proshlom i nastoyaщem). Diss. na sois… kand. ist. nauk. –T., 1963.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.