•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article analyzes the views of the Turkish historian Ismail Aka on the basis of historical sources on the life and activities of Amir Timur. The role of Ismail Aka in forming the school of Temur Studies in Turkey is shown.

First Page

59

Last Page

63

DOI

93/99+931/939

References

Yaşar Yücel.Timur tarihi hakkinda araştirmalar – Türk Tarih Kurumu, 1976; Yaşar Yücel.Timur'un Ortadoğu - Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393 - 1402) – Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. 2. M. Kemal Özergin.Temürlü sanatına ait eski bir belge: Tebrizli Ca'fer'in Bir Arzı – Istanbul: Edebiyat fakültesi, 1976. 3. İsmail Aka “Timur’un Ölümünden Sonra Güney İran’da Hâkimiyet Mücadeleleri”, -İstanbul, 1976. 4. Mustafa Daş.Bizans Kaynaklarında Timur İmajı, Tarih İncelemeleri Dergisi,2005. 5. Alan H. "Bozkırdan Cennet Bahçesine Timurlular(1360-1506)" – İstanbul:Ötüken, 2007. 6. Musa Şamil Yüksel.Timurlularda Din-Devlet İlişkisi – Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009. 7. Ismoil Aka. Buyuk Temur davlati(T.Qahhor tarjimasi) – T.: CHo’lpon, 1996. 8. Bartolьd V.V. Ulugbek i yego vremya // Bartolьd V.V. Sochineniya. T.2. CH. 2. – M.: Nauka, 1964. 9. Tamerlan. Epoxa. Lichnostь. Deyaniya. – M: Gurash,1992. 10. SHarafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma // So’z boshi, tadbil, izohlar va ko’rsatkichlar mualliflari: Ashraf Ahmad, Haydarbek Bobobekov – T.: SHarq,1997. 11. Usmonov B.A. Rossiya tarixshunosligida Amir Temur siymosi – T: Fan, 2011. 12. Grekov B.D, Yakubovskiy A.Yu. Zolotaya orda i yee padenie – M.; L.: AN.SSSR, 1950. 13. Usmonov B.A. Amir Temur davlati(siyosiy va harbiy tarix masalalari) – T.: Adabiyot uchqunlari, 2016. 14. Nizomiddin SHomiy. Zafarnoma /Fors tilidan o’giruvchi – Yu. Hakimjonov, tarjimani qayta ishlab nashrga tayyorlovchi va mas’ul muharrir – A. O’rinboev, izohlar va lug’atlarni tuzuvchi – H. Karomatov (jug’rofiy nomlar izohi – O. Bo’rievniki), Hofizu Abruning «Zafarnoma»ga yozgan «Zayl»i («Ilova»)ni forsiydan o’giruvchi va izohlarini tuzuvchi – O. Bo’riev -T. : O’zbekiston, 1996. 15. G’iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar (Bashar ahli siyratidan xabar beruvchi do’st) / fors tilidan tarjima, muqaddima mualliflari I. Bekjonov, J. Hazratqulov; mas’ul muharrir A. Ahmedov; maxsus muharrir V. Rahmonov – T.: O’zbekiston, 2013. 16. Ahmedov N. Amir Temur: rivoyat va haqiqat – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1996. 17. Muhammadjonov A. Temur va Temuriylar saltanati(tarixiy ocherk) – T.: Qomuslar bosh tahririyati,1994. 18. Dadaboev H. Amir Temurning harbiy mahorati – T.: Yozuvchi,1996. 19. Ivanin M. Ikki buyuk sarkarda: CHingizxon va Amir Temur – T.: Fan, 1994. 20. David Nicolle & Angus McBride. Armies of the Ottoman Turks, 1300—1774 – Oxford: Osprey Publishing, 1983. 21. Justin Marozzi. Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World – Cambridge:Da Capo press, 2004. 22. Temur tuzuklari.//Forscha matndan Alixonto’ra Sog’uniy va Habibulla Karomatov tarjimasi. Izohlar Bo’riboy Ahmedov va Ashraf Ahmedov – T.: O’zbekiston, 2014.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.