•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article on the base of historical sources the issues of the ending of the state of Sultan Sayidkhan in Fergana valley and final establishment of power of Sheybanyds dynasty are researched.

First Page

50

Last Page

52

DOI

94+950

References

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: YUlduzcha, 1989. 2. Mirzo Muxammad Haydar. Tarix-i Rashidi // Vvedenie, perevod s persidskogo A. Urunbaeva, R.P. Djalilovoy, L.M. Epifanovoy, primechaniya i ukazateli R.P. Djalilovoy i L.M. Epifanovoy – T.: Fan. 1996; Muhammad Haydar Mirzo Tarixi Rashidiy // So‘z boshi va izohlar muallifi hamda tarjimonlar V. Rahmonov va YA. Egamova – T.: SHarq, 2010. 3. Muhammadyor ibn Arab Qatag‘an. Musaxxir al-bilod / Fors tilidan tarjima, izohlar va ko‘rsatkichlar mualliflari: Ismoil Bekjonov, Dilorom Sangirova – T.: YAngi asr avlodi, 2009. 4. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma/ Fors tilidan S. Mirzaev tarjimasi, ilmiy muharrir, nashrga tayyorlovchi, so‘z boshi va izohlar muallifi akademik B. Ahmedov –T.: SHar,. 1999. 5. G‘iyosiddin bin Humomiddin Xondamir. Buyuklik xislati. “Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar” – “Bashar ahli siyratidin xabar beruvchi do‘st” kitobining Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti haqidagi boblari // Fors tilidan tarjima, kirish so‘zi va izohlar muallifi Ismoil Bekjon. – T.: SHarq, 2011. 6. Bartold V.V. Ocherk istorii Semirechya – F.: Kirgizgosizdat, 1943.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.