•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

Linear copolymers of methylacrylate and acrylic acid with different content of monomer units have been synthesized by classical radical copolymerization in dioxane solution and in the block. The composition of copolymers was determined. The relative activities of the monomers calculated by the methods of Fineman - Ross and Kelen -Tudos. It is shown that the activity of acrylic acid can vary depending on the medium in which copolymerization is carried out.

First Page

15

Last Page

18

DOI

541.64

References

. Kamorin D.M., SHirshin K.V., Orexov D.V., Sivoxin A.P., Sadikov A.Yu., Kazantsev A.O., Panina Ye.A. Radikalьnaya sopolimerizatsiya akrilovoy kislotы i metoksipolietilenglikolьmetakrilata v vodnom rastvore. // Plasticheskie massы. -2017. -№1-2. –S. 6-8. 2. Prochuxan Yu.A., Prochuxan K.Yu., Idogova Ya.V. Vliyanie mineralizatsii vodы na reologicheskie svoystva polimera // Bashkirsk. ximich. jurn. – 2014. – T. 21. – № 4. – S. 80–83. 3. Negim Elь-Sayed, Yelgibaeva K.J., Saxы M.S., Nurlыbaeva A.N., Rustem Ye.I. Izuchenie fiziko-mexanicheskix svoystv akrilovыx plenok na osnove sintezirovannыx sopolimerov MMA-AK. Vestnik KazNITU. 2016. -№3. –S. 765-770. 4. Ramazanov K.R. Bezotxodnaya texnologiya i ustanovka pererabotki sernokislotnыx otxodov akrilatnыx proizvodstv v sulьfat ammoniya i plastifikator // Vestnik SGTU. 2014. №1 (74). –S. 39-49. 5.Negim Elь-Sayed, Yelgibaeva K.J., Saxы M.S., Nurlыbaeva A.N., Rustem Ye.I. Izuchenie fiziko-mexanicheskix svoystv akrilovыx plenok na osnove sintezirovannыx sopolimerov MMA-AK. Vestnik KazNITU. -2016. -№3, –S. 765-770. 6. Nurlыbaeva A.N. Razrabotka polimernыx svyazuyuщix i reagentov dlya polucheniya bezsolьventnыx krasok. Diss. doktora filosofii (PhD) po spets. 6D060600-Ximiya /– Kazaxstan. 2016. – 140 s. 7. Lefay Ch., Charleux B., Save M., Chassenieux Ch., Guerret O., Magnet S. // Polymer, 2006. -V. 47, –P. 1935–1945. 8. Najafi V., Kabiri K., Ziae E. Preparation and Characterization of Alcogels Based on (Poly Ethylene Glycol Methyl Ether Methacrylate-Acrylic Acid) Copolymers // Polymer- Plastics Technology and Engineering. -2013. –V. 52. –P. 667-673. 9. Kudыshkin V.O., Voxidova N.R., Rashidova S.SH. Regulirovanie radikalьnoy polimerizatsii v usloviyax slabogo ingibirovaniya. –Tashkent: «Fan». 2016. –192 s. 10. Rovkina N.M., Lyapkov A.A. Laboratornыy praktikum po ximii i texnologii polimerov. –Tomsk: Izd. Tomskogo politexnicheskogo un-ta, -2008. –275 s. 11. Kuznetsov Ye.V., Divgun S.M., Budarina L.A., Avvakumova N.I., Kurenkov V.F. Praktikum po ximii i fizike polimerov. -Moskva: «Ximiya». 1977. –256 s. 12. Glizdinskaya L.V. Vыsokomolekulyarnыe soedineniya: praktikum. V 2-x ch. –Omsk: Izd-vo Omsk GU im. F.M. Dostoevskogo, 2012, ch. 1. –56 s. 13. Semchikov Yu.D. Vыsokomolekulyarnыe soedineniya: ucheb. dlya vuzov. –M.: Izd. tsentr «Akademiya», 2003. -368 s. 14. Deryabina G.I. Sopolimerizatsiya: ucheb. posobie. –Samara: Izd. tsentr «Samarskiy universitet», 2012. -48 s. 15. Yakimtsova L.B., Kievitskaya D.V. Opredelenie konstant sopolimerizatsii metakrilata natriya i 2-akrilamido-2-metilpropansulьfonata natriya // Jurnal Belorusskogo Gos. univer-ta. Ximiya. 2018. №1. –S.76-82.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.