•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In the given article the differences in the poetic and prose variants of the poem “Saddy Iskandary” on the example of the concept “gift” are analyzed

First Page

122

Last Page

125

DOI

82/894.375

References

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. // Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza. -2017 yil, 14 yanvarь. - T.: O’zbekiston, 2017. 2. Alisher Navoiy. Qomusiy lug’at. II jild. -T .: SHarq, 2016. 3. Navoiy asarlari lug’ati(NAL). Bir jildlik. –T., 1972.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.