•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article the activity of mutual household which functioning in the sector of agriculture of Uzbekistan in the period of Independence are analysed. Also, the problems of mutual households` as well as matters connected with applying sanitation regarding unprofitable mutual household and their elimination are considered.

First Page

55

Last Page

59

DOI

93/99+347.218.24

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida //Tadbirkorlikka oid qonun hujjatlar to‘plami. -5-tom. Qishloq xo‘jaligiga oid qonun hujjatlari. – T., 2005. 2.O‘zbekiston Respubliksi Er kodeksi: //Tadbirkorlikka oid qonun hujjatlar to‘plami. 5 tom. Qishloq xo‘jaligiga oid qonun hujjatlari. – T., 2005. 3. Xalq so‘zi, №148. -1999 yil 28 iyul. 4.Sanatsiya- yirik korxonalarni sinishdan saqlash maqsadida davlat xisobidan amalga oshiriladigan yordam, chora-tadbir. Qarang: O‘lmasov A., To‘xliev N. Bozor iqtisodiyoti. -T.: “Qomuslar” Bosh tahririyati, 1991. 5.Xalq so‘zi.-1999 yil 18 dekabr.-№ 249 6.O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi joriy arxivi, №11/2- bayonnomasi, 1-varaq (2001yil materiallari). 7.O‘zR QSXV joriy arxivi, O‘zR QSXV hay’at qarorlarining 2001 yildagi №11/2-bayonnomasi, 2-varaq. 8.O‘zR QSXV idoraviy arxivi, O‘zR QSXV hay’at qarorlarining 2001 yildagi №11/2- bayonnomasi, 6 varaq. 9.O‘zR QSXV joriy arxivi, O‘zR QSXV hay’at qarorlarining 2001 yildagi №11/2- bayonnomasi, 8- varaq. 10.O‘zR QSXV joriy arxivi, O‘zQSXV hay’at qarorlarining 2003 yildagi 212-bayonnomasi, 5-varaq 11.Xalq so‘zi, №188. - 2001yil 12 sentyabr. 12.O‘zR QSXV joriy arxivi, O‘zQSXV hay’at qarorlarining 2001 yildagi №6/3-bayonnomasi, 23-varaq 13.O‘zR QSXV joriy arxivi, O‘zQSXV hay’at qarorlarining 2001 yildagi №6/3-bayonnomasi, 24-varaq 14.LEX.UZ:O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori: “1999-2001 yillarda Xorazm viloyatida bozor islohotlarini chuqurlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish dasturi to‘g‘risida”. -1999 yil 13 may . 15.LEX.UZ:O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori: “2000 yilda qishloq xo‘jaligi korxonalarini sanatsiya qilish yakunlari va 2001 yilda uni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. -2000 yil 29 dekabr. 16.LEX.UZ:O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori: “ Qishloq xo‘jaligi korxonalarini fermer xo‘jaliklariga aylantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. -2002 yil 5 yanvar. 17.Mamajonov S. O‘zbekistonda agrar islohotlarni amalga oshirishda fermer xo‘jaliklarining o‘rni (1991-2004 yillar). Tarix fanlari nom.ilm.daraj.olish uchun yozilgan diss avtoref. –T., 2010. 18.O‘zbekiston fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa er egalari kengashi joriy arxivi.-2007 yil hujjatlari yig‘ma jildi, 11-varaq.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.