•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The article in the 4th-3rd millennia BC as a result of the establishment of a xerothermic climate in the Ancient East, in particular, in Western Asia, a large wave of the population migrated to the southern borders of Central Asia, about life, culture, socio-economic situation of the population resettled to our lands from the south, about assonant of development of the culture of the Fergana Valley with the territory of Southern Turkmenistan are given.

First Page

60

Last Page

63

DOI

93/99+930.26+325.1/3+.008

References

1. Ruzanov V.D. Eщyo raz o xronologii CHustskoy kulturы Ferganы. -M., «Nauka», Rossiyskaya arxeologiya. -1999 , №4,. 2. Voronets M.E. Kamennoe izobrajenie zmey iz kishlaka Sox Ferganskoy oblasti. KSIIMK.Vыp. 61. -M., 1961. 3. KohlP. P. SeadsofTepeYahya and Anaalysisof`Commodity Production and Trade in Southwest Asia in Mid-third Millenium. -Michigan, USA, 1974. 4. Abdullaev K. Kult xaomы v drevney Sentralnoy Azii. Samarkand.: Mejdunarodnыy institut sentralno-aziatskix issledovaniy, 2009. 5. Matboboev B.X., Mashrabov Z.Z. Andijon tarixi (qadimgi davrlardan XX asr boshlarigacha). – T.: “Sharq”, 2004. 6. Amanbaeva B.E., Rogojinskiy A.E., Merfi D. Mogilnik SHagыm – novыy pamyatnik epoxi bronzы vostochnoy Ferganы (Kыrgыzstan). Arxeologicheskie issledovaniya v Uzbekistane v 2004-2005 godax. Vыp.5. -T., 2006. 7. LyonnetB., IsakovA., AvanesovaN. Sarazm (Tadjikistan) ceramiques (ChalcolithiqueetBronzeAncien). DE BOCCARD Edition-Diffusion 11, ruedeMedicis 75006 Paris.: 1996. – fig.27. 3-10; 12. 29, 8. 8. Ruzanov V.D. Migratsii plemen v Uzbekistane v epoxu paleometalla. (chast 3). Arxeologiya Uzbekistana. №1 (4), Samarkand, 2012. 9. Sarianidi V.I. Turkmenistan – sentralno-aziatskiy ochag drevnevostochnoy sivilizatsii. DrevnyayaMargiana – novыy sentr mirovoy sivilizatsii. -Ashxabad, 2006. 10. Sarianidi V.I. Arxeologicheskie dokazatelstva protozoroastrizma v Baktrii i Margiane. Trudы Margianskoy arxeologicheskoy ekspeditsii. -T.2. -M., 2008. 11. Sarianidi V.I. Margush: tayna i pravda velikoy kulturы. – Ashxabad, 2008. 12. Sarianidi V.I. Zadolgo do Zaratushtrы (Arxeologicheskie dokazatelstva protozoroastrizma v Baktrii i Margiane). -M.: Starыy sad, 2010. 13. Sarianidi V.I. Drevnosti stranы Margush. – Ashxabad, 1990. 14. Sarianidi V.I. Margush. Drevnevostochnoe sarstvo v staroy delte reki Murgab. – Ashxabad, 2002. 15. CHayld G. Ariysы. Osnovateli evropeyskoy sivilizatsii / Per. s angl. I.A.Emets. — M.: ZAO «Sentrpoligraf», 2009. 16. Matyakubov H.H. Xorazm vohasi bronza va ilk temir davri tarixi (madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlar muammolari). Falsafa doktori dissertatsiyasi. -T., 2018. 17. Isakov A.I. Sarazm – novыy rannezemledelcheskiy pamyatnik Sredney Azii. SA. -№1.-M., 1966. 18. Asqarov A. O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi. -T.: “O`zbekiston”, 2015. 19. Isamiddinov M.X. IstokigorodskoykulturыSamarkandskogoSogda (problemыvzaimodeystviyakulturnыxtraditsiyvepoxurannego jeleznogovekaivperiod antichnosti). -T., 2002. 20. Sarianidi V.I. Siro-xettskoe proisxojdenie Baktriysko-Margianskoy gliptiki. -VDI. -№ 1. -1999.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.