•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article it is told about Usmon Huzha Pulatkhuzhayeva the period from the last quarter of the 19th century to the 60th years of the 20th century fighting for independence of Uzbekistan (Turkestan) the research sources.

First Page

42

Last Page

45

DOI

93/99+(045)

References

1. Fayzullo Xo‘jaev. “Xotiramda”// Buxoro axbori, 48-son, 1921 yil 1-sentyabr (arab imlosida, eski o‘zbek adabiy tilida). 2. Xo‘jaev F. Buxoro inqilobining tarixiga materiallar/ Fayzulla Xo‘jaev hayoti va faoliyati haqida yangi mulohazalari kitobida. – T.: Fan; 1997. 3. Ayniy S. Asarlar(Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar). 8 tomlik, I-tom. – T.: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1963. 4. Eltar. Istanbulda Turkiston kuni//YOsh Turkiston. -1930.№4.-B.29-32 (arab imlosida). A.A.Nayim 5. Usmon Xo‘ja o‘g‘li// “Hur Turkiston uchun istiqlolchi” gazeta. -1975,№1 6. Temur Xo‘ja. “Vatan deya vatansiz o‘tdik”// “Xalq so‘zi”, 1991 yil 25 yanvar; “Men Vatanda emasman, Vatan mening ichimda”. -“Munosabat” gazetasi, 1990 yil 30 oktyabr 7. Oykorali M., Karimiy S.M., Abbos I. Turkistonni “ozod”qilmokchi bo‘lganlarning haqiqiy basharasi. (arab imlosida) –T., 1969. 8. SHamsutdinov R. Usmon Xo‘ja vatan xoini emasdi // “Xalk so‘zi”, 1991 y. 15 oktyabr; Rajabov Q. Istiqlol kurashchisi // Vaziyat. 2006; II; Hayitov SH. Usmon Xo‘ja Po‘latxo‘jaev–milliy mustaqillik kurashchisi // ”Insoniyatning ilmiy va madaniy merosi uchinchi ming yillikka” Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro simpozium tezislari. 18-20 oktyabr, 1997 y; -T.: “O‘zbekiston”, 1997; Hayitov SH. Usmon Xo‘ja Po‘latxo‘jaev–hurriyat va ozodlik kurashchisi // O‘zbekiston tarixining ayrim dolzarb muammolari anjumani materiallari. Farg‘ona. 1999; Hayitov SH. Usmon Xo‘ja Po‘latxo‘jaev kim edi? // Buxoro mavjlari, -2005, №3; Usmon Xo‘ja Po‘latxo‘jaev / O‘zbekiston Miliy Ensiklopediyasi. -T:O‘zME nashriyoti. T. 9; -2005. -B. 136; Hayitov SH. Usmon Xo‘ja Po‘latxo‘jaev ma’rifatparvar va istiqlol kurashchisi// Pedagogik mahorat. (Buxoro)-2007.-№3.- B.49-53; Hayitov SH.A., Saidov I.M. Xorijdagi o‘zbeklar tarixi va etnografiyasi. – Samarqand – 2015. 9. Tohir Qahhor.Hur Turkiston uchun // Maqolalar. –T.: CHo‘lpon. 1994-B.10-14;Rajabboy ota Turk. “Vatan deya vatansiz o‘tdik”// “Xalq so‘zi”, 1991, 25 yanvar; Abdullaev O‘.K. O‘zbekistonda 20-30 yillarda mustabid tuzumga qarshi milliy muxolifat harakati.Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -Andijon-2003. 10. Ergashev B.X. Ideologiya natsionalno-osvoboditelnogo dvijeniya v Buxarskom emirate.-T:Fan. 1990; Kilichev F. Mustaqillikning fojiali yoli // SHarq yulduzi, 1992, №7, B.151-165; Qosimov.F., Ergashev B. Kurultay vыbral put // Rodina, 1989, №1 S 31-39; Qosimov F., Rashidov U. Buxoroda bosmachilik harakatidan lavhalar. (1920-1924 yillar).-T: 1994; Rashidov U. Buxoro Respublikasida qarshilik harakatining birinchi bosqichi (1920-1922 yillar) // Buxoro tarixi masalalari (maqolalar to‘plami). –Buxoro,1996. 11. SHu muallif. Buxoro Xalq Respublikasi. Buxoro-2003; Boltaboev X., Abdurauf Fitrat// Muloqot.-1996, №4. –B. 51-52; Rajabov Q. Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash: tarix haqiqati (1920-1924 yillar).-T: “Ma’naviyat”, 2002; Murtazoev J., Xudoyberdisv S. Fitratga qarshi fitna //Jahon adabiyoti. -1997, №7. -B. 170-193;Mingnorov A. Turkistonda 1917-1918 yillardagi milliy tashkilotlar (milliy matbuot materiallari asosida) -T: «Ma’naviyat» -2002; SHamsutdinov R., Abduraxim YUsufzoda. /Istiqlol yo‘lida shahid ketganlar. -T: «SHarq» -2001.-B.47-79;Sotimjon Xolboev, Buxoro amirligining oltin xazinasi(Tarix,tadqiqot,tahlil). –T.: Fan, 2008. 12. Sayyid Mansur Olimiy. Buxoro-Turkiston beshigi (fors tilidan tarjima). Tarjimon nomidan so‘z boshi va ayrim izohlar muallifi X.X.To‘raev). Buxoro -2004; Muhammad Ali Baljuvoniy. Tarixi nofeiy (Foydali tarix) (Tojik tilidan SH.Vohidov va Z.CHorievlar tarjimasi). –T., 2003. 13. Turkistanda Venilik Hareketleri ve Jhtilaller: (1900-1924) Osman Hocha Anisina Jhcelemelen (Hozirlayan Timur Kosaonglu) SOTA Harlen.2001.. 14. Prof.Dr. AhatAndican. Cedidizmeden Bagimsizlige Harice. Turkistan Mucadelesi Istanbul, Birinci Baski, 2003.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.