•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article described the interpretation of Abdurauf Fitrat’s literary inheritance by foreign scholars, especially by the Turkish literary critic Salih Bishakchi.

First Page

124

Last Page

126

DOI

8(09)+8-21

References

1. Boltaboev H. Noma’lum Fitrat // “YOshlik” jurnali.-1990 yil 3-son. 2. Xisao Komatsu. Markaziy Osiyo ixtilolchilari: Abdurauf Fitrat" monografiyasi., 1997. 3. Hamidulla Boltaboyev ."Sayha" qismatidan lavhalar yoki shoir Fitrat haqida. -Sharq yulduzi.-1991, 6-son. 4. Mirzaeva Z. I. Abdurauf Fitrat faoliyatining o‘rganilishi: o‘ziga xos yondashuv va qarashlar // O‘zbekiston tarixining dolzarb masalalari yosh olimlar tadqiqotlarida: asosiy yo‘nalishlar va yondashuvlar.Respublika yosh olimlarining an’anaviy ikkinchi ilmiy konferensiyasi materiallari to‘p¬lami. – T.: Fan, 2010. 5. Boltaboev H. Fitratning ilmiy merosi. -T.: Fan, 1996. 6. Boltaboev H. Fitrat - adabiyotshunos. -T.: YOzuvchi, 1996. 7. Boltaboev H. Boburshoh Fitrat talqinida.//“O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi .-1993, 2-son. 8. Boltaboev H. 20 asr boshlari o‘zbek adabiyotshunosligi va Fitratning ilmiy merosi.//Fil.fanl.doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. -T., 1996.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.