•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

This article is analyzed the translation of realie into Uzbek language of W. Shakespeare’s tragedy “Othello”

First Page

121

Last Page

123

DOI

808.03

References

Tomaxin G.D. Amerika cherez amerikanizmы. -M., 1982. 2. SalomovG‘. Tarjima nazariyasiga kirish. – T.: O‘qituvchi, 1978. 3.SHekspir. Pesalar. – T.:Davlatbadiiyadabiyotnashriyoti, 1960; VilyamSHekspir. Otello. Per.A.Radlovoy. VilyamSHekspir.Izbrannыeproizvedeniya. Redaksiya teksta, vstupitelnaya statya i kommentariy A. A. Smirnova. -L.: Xudojestvennayaliteratura,1939; Vilyam SHekspir. Otello. Ingliz tilidan Jamol Kamol tarjimalari. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot vasan’at nashriyoti, 1991; Russko-uzbekskiy slovar. Pod redaksiey R.Abduraxmanova. -M.: Gosudarstvennoe izdatelstvo natsionalnыx i inostrannыx slovarey. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-jild. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti,1991. Xotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1979. 4. Vlaxov S., Florin S. Neperevodimыe v perevode. Perevod s bolgarskogo na russkiy M.Topera. – M.: Prosveщenie, 1980. 5. SchreiberM. GrundlagenderUebersetzunswissenschaft. – Thuebingen: NimayerVerlag, 2006. 6.The Tragedie of Othello, the Moore of Veniceby William ShakespeareJuly, 2000.http://www.nosweatshakespeare.com/othello-play/text-act-1-scene-1/ 7.English-Russian dictionary. B.K.Mueller. – Moscow: Enzuclopedia, 1968. 70Thousendwords. 990 p. 8. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. -M., 1966. 9.Vaysburd M.L. Realiya kak element stranovedeniya. -Ryazan, 1972. 10Sobolev L.N. Posobie po perevoda s russkogo yazыka na fransuzskiy.-M., 1952. 11.Rossels V.M. Realiya. – KLE, T.6. -1971. 12.Barxudarov L.S. YAzыk i perevou. – M.: Mejdunarodыe otnosheniya, 1971.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.