•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

This article analyzes the views of Isakhan Zhunaydullokhoja Ibrat coals regarding the toponymy of the Fergana Valley reflected in his work «The history of Ferghana».

First Page

87

Last Page

91

DOI

811. 512.

References

1. Muhammadhakimxon To‘ra. Muntaxab at-tavorix. –T.: YAngi asr avlodi, 2010. 2. Mirzoolim Mushrif. Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1995. 3. Mulla Olim. Tarixi Turkiston. – T., 1915. 4. Ishoqxon Junaydulloxoja o‘g‘li Ibrat. Farg‘ona tarixi. – T.:Meros, 1991. 5. Uluqov N., Ne’matova YU. Ishoqxon Ibrat toponimlar haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. 2017 yil, 2-son. 6. Materialы po istorii kirgizov i Kirgizii. Vыp. 1. – M., 1973. 7. Muqaddasiy. Ahsan ul-taqosim fi ma’rifati ul-aqolim. BGA. 3-jild. 8. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: Yangi asr avlodi, 2015; 9. Muhammad Haydar mirzo. Tarixi Rashidiy. – T.: SHarq, 2010; 10. G‘iyosiddin Bin Humomiddin Xondamir. Buyuklik xislati. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. – T.: Sharq, 2011. 11. Hasanov H. Geografik nomlar siri. – T.: O‘zbekiston, 1985. 12. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. www. ziyouz. com kutubxonasi. 13. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. T.: Muharrir, 2009. 14. Xo‘jaev A. Farg‘ona tarixiga oid ma’lumotlar. – Farg‘ona, 2013. 15. Bobobekov H. Qo‘qon tarixi. – T.: Fan, 1996. 16. Turkiston viloyatining gazeti. – Toshkent.-1900 yil, 43-son. 17. Qorayev S. Toponimika. – T.: O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. 18. Bartold V.V. Sochineniya. -T.1. – M., 1963. 19. Do‘simov Z., Egamov X. Joy nomlarining qisqacha izohli lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1977. 20. Oxunov N. Joy nomlari ta’biri. – T.: O‘zbekiston, 1994. 21. Jalilov S., SHokarimov S. Andijon (o‘zbek va rus tillarida). – Andijon, 1993.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.