•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The information on timbre as one of the components of the voice is given in the article. The functional features of the timbre are enlightened. The special attention is given to the information function of the timbre.

First Page

81

Last Page

86

DOI

41+534.322

References

1. Russko-uzbekskiy slovar. – M.: Gosudarstvennoe izdatelstvo inostrannыx i natsionalnыx slovarey, 1954. 2. Sinev A.D. Prosodiya kak supersegmentnoe fonologicheskoe yavlenie v kontekste sovremennыx lingvisticheskix issledovaniy // Vestnik CHelyabinskogo universiteta. 2010. № 17 (198). Filologiya. Iskusstvovedenie. Vыp. 44. 3. YOsh fizik ensiklopedik lug‘ati. – T.: O‘zbek sovet ensiklopediyasi Bosh redaksiyasi, 1989. 4. Ismoilov M., YUnusov M. Elementar fizika kursi. – T.: O‘qituvchi, 1990. 5. Bazarbaeva Z.M. Issledovanie intonatsii v pragmalingvisticheskom aspekte // Mejdunarodnыy jurnal prikladnыx i fundamentalnыx issledovaniy. № 3, 2015. 6. Zinder L.R. Obщaya fonetika . – L., 1960., CHeremisina N.V. Russkaya intonatsiya: poeziya, proza, razgovornaya rech. – M., Russkiy YAzыk, 1982. 7. Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. – T.: Barkamol fayz media, 2016. Nurmonov A. O‘zbek tili paralingvistik vositalari haqida. – Andijon. 1980

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.