•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article the experimental technology of obtaining and correction some properties of n-Pb Te sawn films, research into electrical conductivity temperature as well as thermo EDS coefficient and aging thermoelectric films, using as thermoelectric branches in detector elements sensor IR-radiation is reseаrched.

First Page

32

Last Page

35

DOI

53+537.311

References

Gelьfgat D.M., Dashevskiy Z.M. i dr. - V sb.: Termoelektricheskie materialы i plenki - L,: LIYaF, 1976. 2. Ravich Yu.I., Yefimova B.A., Smirnov I.A. Metodы issledovaniya poluprovodnikov v primenenii k xalьkogenidam svintsa RbTe, PbSe, PbS. Nauka, 1968. 3. Boykov Yu.A., Golьtsman B.M. i dr. FTT, 22, 2126 (1980). 4. Abdullaev E.A., Abduraimov V.E., Atakulov SH.B. i dr. Ob uvelichenii termoelektricheskoy moщnosti v plenkax n -RbTe, poluchennыx na amorfnыx podlojkax.- V sb. Sovremennaya sxe¬motexnika. -Tomsk: TPI, 1980. 5. Sagatov E.S., Abduraimov V.E., Atakulov SH.B. i dr. - Ge¬liotexnika. -1981. 6. Nabiev M.B., Abdullaev E.T., Atakulov SH.B., Mamadalieva L.K. «Optimizatsiya parametrov n-vetvey termopreobrazovateley solnechnogo izlucheniya». Mejdunarodnыy jurnal Geliotexnika. -2008,№1. 7. Nabiev M.B., Atakulov SH.B., Axmedov F.Yu., Mirzaev M.M., Rasulov R.T. “Osobennosti legirovaniya plenok PbTe elementami V gruppы. ” O’zbekiston Fizika Jurnali, Volume 9, Number 4, 2007. 8. Nabiev M.B., Atakulov SH.B. i dr. Fizika-texnika poluprovodnikov. Rossiya, Sankt-Peterburg, FTP, 2013 g. vыp. № 7. 9. Nabiev M.B., K.I.Gaynazarova., I.Usmonov, J.Xolmirzaev. «Razrabotka i issledovanie nekotorыx svoystv plenok n-PbTe, ispolьzuemыx v kachestve termoelektricheskix vetvey v chuvstvitelьnыx elementax». Sbornik nauchnыx trudov Mejdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii, 24 noyabrya, Ufa, Rossiya. 2017 g.

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.