•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article the famous German poet H. Hayne’s poem “Pine-tree” and its translations are highlighted. This poem is not about sweet hearts rather about single helpless pine-tree’s difficult situation is analyzed comparatively.

First Page

83

Last Page

87

DOI

8-1/-9+808.03

References

1. Щerba L.V. Opыtы lingvisticheskogo tolkovaniya stixotvoreniy. “Sosna“ Lermontova v sravnenii s yee nemetskim prototipom. Sovetskoe yazыkoznanie. TP. –L.: Nauchno-issledovatelьskiy institut yazыkoznaniya, 1936. 2. Genrix Geyne. Kniga pesen. Perevodы russkix poetov. -M.: Gosizdat, 1956. 3. Salomov G’. Tarjima nazariyasiga kirish. -T., 1978. 4. Belavin I.O. Stixotvorenie M.Yu.Lermontova “Iz Geyne“ v svete problemы poeticheskogo perevoda. (K 200-letiyu M.Yu.Lermontova) – http://moskvam.rupublikations_1227 html. 5. Heinrich Heine. In fünf Bänden. Erster Band. Gedichte. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar. 1970. 6. Genrix Geyne. Lirika. Perevodы s nemetskogo. str.10. –M.: Gosizdat xudojestvennoy literaturы, 1963. 7. Genrix Geyne. Sobranie sochineniy. Tom 1. Kniga pesen. Tragedii. Rannie stixotvoreniya. –M.: Gosizdat xud.literaturы, 1956. 8. Haynrix Hayne. Ishqiy qo’shiqlar. A.SHer tarjimalari. www. kh-davron. uz 9. Xaziev V.S. Germenevticheskie uprajneniya nad stixotvoreniem Geyne “Fichtenbaum“, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya. -№ 6. -2006.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.