•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In this article, as a result of research by researchers on the periodization of ancient cultures of Fergana, the materials and their conclusions were analyzed. Experts compared the charts and tables regarding periodization

First Page

69

Last Page

73

DOI

93/99 + 930.1(09)

References

1. Abdullaev B.M. Vozniknovenie i etapы razvitiya fortifikatsii Ferganы v drevnosti i srednevekovьe // Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk. – Samarkand, 2007. 2. Abdullaev B.M. Urbanizatsionnыe protsessы antichnoy Ferganы // Istoriya i arxeologiya Turana. -Samarkand, 2016. - № 3. 3. Aloxunov A.A., Qambarov N. “Avesto” jamiyati xususiyatlarining Farg’ona vodiysi tarixida aks etishi // “Farg’ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda” mavzusidagi III respublika ilmiy anjumani materiallari. – Farg’ona, 2014. 4. Bernshtam A.N. Istoriko-arxeologicheskie ocherki TSentralьnogo Tyanь-SHanya i Pamiro-Alaya // MIA. -M.,L., 1952. -№ 26. 5. Gorbunova N.G. K voprosu o datirovke kompleksov s shurabashatskoy keramikoy v Vostochnoy Fergane // ASGE. -№ 17. -L., 1977. 6. Gorbunova N.G. Kugay-karabulakskaya kulьtura Ferganы // SA. -1983. -№ 3. 7. Gorbunova N.G. Nekotorыe osobennosti formirovaniya drevnix kulьtur Ferganы // ASGE. Vыp. 25. 1984. 8. Gorbunova N.G. Fergana po svedeniyam antichnыx avtorov // Istoriya i kulьtura narodov Sredney Azii. – M.: Nauka, 1976. 9. Zadneprovskiy Yu.A. Drevnezemledelьcheskaya kulьtura Ferganы // MIA. -M., 1962. -№ 118. 10. Zadneprovskiy Yu.A. Spornыe voprosы istorii kulьturы drevney Ferganы // KSIA. Vыp. 209. 1993. 11. Ivanov G.P. Arxeologicheskie kulьturы Ferganы (periodizatsiya i sinxronizatsiya) // Avtoref. ... kand. ist. nauk. -Samarkand, 1999. 12. Ilьin I.A. Vodnыe resursы Ferganskoy dolinы (gidrologicheskiy ocherk). – L., GIMIZ, 1959. – 247 str. 13. Latыnin B.A. Voprosы istorii irrigatsii drevney Ferganы // KSIIMK. Vыp. 64. -M.:Iz-dat AN, 1956. 14. Latыnin B.A. Otchet o rabotax (Fergana) // Izv. GAIMK. Vыp. 110. -L., 1935. 15. Litvinskiy B.A. Problemы etnicheskoy istorii drevney i rannesrednevekovoy Ferganы // Istoriya i kulьtura narodov Sredney Azii. -M., 1976. 16. Matbabaev B.X. K istorii kulьturы Ferganы v epoxu rannego srednevekovьya (po materialam pogrebalьnыx i gorodskix pamyatnikov). – T.: Tafakkur, 2009. 17. Raxmanov Z.O., Farmanova G.K. Farg’ona vodiysini arxeologik o’rganishning dastlabki bosqichlari va davrlashtirishdagi ayrim masalalar // Ilmiy xabarnoma. -№4. – Andijon, 2016.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.