•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

In the article information about system of preparation personnel in managerial system of Turkestan in 1917 – 1924 is given. The main mechanism of preparation administrating personnel in Turkestan and for Turkestan in considered period are given by soviet party schools as well as communist universities is shown.The methods, educational process and the structure of universities are also given in the article. As it is indicated in the article the soviet party schools were built strictly on class base. Many talented representatives of the other layers of society could not enter in soviet-party educational institutions and renew the rows managing workmen of the republic.

First Page

69

Last Page

72

DOI

9

References

1. Nasretdinova D. Turkiston madaniy hayotida tatar ayollari. –T.: Yangi nashr, 2015. 2. Eshov B. O‘zbekistonda davlat va maxalliy boshkaruv tarixi. -T.: «YAngi asr avlodi», 2012. S.470. 3. Kulturnoe stroitelstvo v Turkestanskoy ASSR (1917-1924 gg.)// Sbornik dokumentov.-T.1.-T., 1973. 4. Arxiv Apparata Prezidenta RUz (AAP RUz) f.60. op.1. d.301. 5. Arxiv Apparata Prezidenta RUz (AAP RUz) f.60. op.1. d.816. 6. Ferganskiy arxiv Apparata Prezidenta RUz(FGA APRUz) f.1.op.1a.d.290. 7. Sentralnыy gosudarstvennыy arxiv RUz (SGA RUz,) f.R-34. op.1. d.180. 8. Sentralnыy gosudarstvennыy arxiv RUz (SGA RUz,) f.41, op.1, d.1050. 9. Sentralnыy gosudarstvennыy arxiv RUz (SGA RUz,) f.R-34. op.1. d.172. 10. Smirnov A.A. Prinuditelnoe komplektovanie Krasnoy Armii komandnыm i nachalstvuyuщim sostavom v 1920-e-1930-e gg.//Prostranstvo i vremya. №4(18). 2014. 11. Rasulov A. Turkiston va Volgabo‘yi, Uraloldi xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar (1917-1924 yillar). -T.: Universitet, 2005. 12. CHoriev A. Bolsheviklarning Turkistonda “Savodsizlikni tugatish” dasturi: mafkura va amaliyot // Ijtimoiy fikr. -№2. -1998. 13. Nazarov S.A. Rukovodstvo SK RKP(b) partiynыm stroitelstvom v Sredney Azii. -T., 1972. 14. Azizxanov A. Rol Turkbyuro SK RKP(b) v organizatsii partiyno -politicheskoy rabotы v voyskax Turkestanskogo fronta// Obщestvennыe nauki Uzbekistana. -№01. -1967. 15. Velikaya Oktyabrskaya sotsialisticheskaya revolyusiya i grajdanskaya voyna v Kirgizii. 1917-1920gg. Dokumentы i materialы. –F., 1957. S.31. 16. Ayrieva N.A. Deyatelnost kompartii Turkestana po podgotovke partiynыx i sovetskix kadrov (1918-1924gg.): Avtoref.dis.kand.ist.nauk. -T., 1973. 17. Mustafaeva N.A. Osnovnыe napravleniya i problemы kulturы Uzbekistana v 20-30-gg. XX veka v istoriografii perioda. Avtoref.dis.kand.ist.nauk. –T., 1999. 18. Kulturnoe stroitelstvo v Turkestanskoy ASSR (1917-1924 gg.) //Sbornik dokumentov.t.1.-T.,1973. 19. Gluщenko I. V. Sovetskiy prosvetitelskiy proekt: likvidatsiya negramotnosti sredi vzroslыx v 1920–1930-e godы.// Voprosы obrazovaniya. –M., 2015. №3. http://vo.hse.ru. 20. Veryaskin V.G. Iz istorii pervыx shkol sovetskix, partiynыx i voennыx rabotnikov v Turkestane (1918-1920 gg.).// Uchenыe zapiski Tashkentskogo gospedinstituta, seriya obщest.nauk. t.55. vыp.4. -T., 1963.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.