•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

As a result of long-term research influence of the low-mineralized collector and drainage exhaust waters on properties irrigated sasa meadow soils of heavy loamy mechanical structure is established their negative influence on structure and amounts of water-soluble salts of soils and ground waters, on structure of the absorbed bases, ionic force, on quantity and quality of a humus and other properties of soils

First Page

26

Last Page

31

DOI

631.4

References

1. Ibragimov G.N. Dopolnitelnыy istochnik orosheniya xlopchatnika. – T.: Fan,1970. 2. Rachinskiy A.N. Vozmojnosti ispolzovaniya gruntovыx vod dlya promыvki i vegetatsionnыx polivov. //Xlopkovodstvo. -1973. -№3. 3. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po ximicheskomu analizu pochv. – M., 1961. 4. Orlov D.S., Grishina L.A. Praktikum po ximii gumusa. – M.: MGU, 1981. 5. Kryuger T.P., Koroleva G.A. Opredelenie pogloщennыx osnovaniy v karbonatnыx zasolennыx gipsirovannыx pochvax. Metodы agroximicheskix analizov pochv i rasteniy. SoyuzNIXI. – T.: 1977. 6. Gluxova T.P. Meliorativnaya otsenka polivnoy vodы. // Xlopkovodstvo. -1975. -№7. 7. Savich V.I. Primenenie variatsionnoy statistiki v pochvovedenii. – M., 1972. 8. Volobuev V.R. Vvedenie v energetiku pochvoobrazovaniya. – M.: Nauka, 1974. 9. Gedroys K.K. Uchenie o poglotitelnoy sposobnosti pochv. – M., -L., 1928.

Included in

Soil Science Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.