•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

This article deals with the division of stylistics, which studies the expressive possibilities of the language, as well as the emotionally expressive function of verbal unity.

First Page

69

Last Page

71

DOI

41+8.08

References

1. Abdurahmonov G‘. O‘zbek adabiy tilining stilistik normalari. // O‘zbek tili nutq madaniyatiga oid masalalar. – T., 1973. 2. Balli SH. Fransuzskaya stilistika. – M., 1961. 3. Vinogradov V.V. O teorii xudojestvennoy rechi. – M., 1971. 4. Vinokur T.G. Zakonomernosti stilisticheskogo ispolzovaniya yazыkovыx edinits. // Avtoref. Dis… d-ra filol. nauk. – M., 1980. 5. Galkina – Fedoruk E.M., Gorshkova K.V., SHanskiy N.M. Sovremennыy russkiy yazыk. – M., 1962. 6. Rozental D.E. Prakticheskaya stilistika russkogo yazыka. – M., 1974. 7. Formanovskaya N.I. Stilistika slojnogo predlojeniya: – M., 1978. 8. Qo‘ng‘urov R. Sub’ektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. – T., 1980. 9. SHendels. O stilisticheskoy grammatike// Inostrannыy yazыk v vыsshey shkole, vыp. 2. – M., 1966. 10. CHicherin A.V. Zametki o stilisticheskoy roli grammaticheskix form. // Slovo i obraz – M., 1964.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.