•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

This article is said about complex sentences in Uzbek linguistics, their semantics and ideas, parts of complex sentences and their linkage, semantic relations between parts of compound sentences.

First Page

76

Last Page

78

DOI

415.63

References

1. Abdurahmonov G‘.A. Qo‘shma gap sintaksisi asoslari – T.: O‘zFA nashriyoti, 1958. 2. Abdurahmonov X. Maqollardagi bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar – T., 1979. 3. Alisova T.B. Ocherki sintaksisa sovremennogo italyanskogo yazыka. ‒ M., 1971. 4. Asqarova M.A. Hozirgi zamon o‘zbek tilida qo‘shma gaplar – T., 1960. 5. Askarova M.A. Sposobы podchineniya i tipы pridatochnыx predlojeniy v sovremennom uzbekskom yazыke. ADD. – T., 1963. 6. Arutyunova N.D. Predlojeniya i ego smыsl. ‒ M., 1976. 7. Birvish A. Semantika. – V kn.: Novoe v zarubejnoy lingvistike. Vыp. X. ‒ M.: Progress, 1981. 8. Berdialiev A. Ergash gapli qo‘shma gap konstruksiyalarida semantik-signifikativ paradigmatika – T.: Fan, 1989. 9. Berdialiev A. Semantiko-signifikativnaya paradigmatika i sintagmaticheskie otnosheniya v konstruksiyax slojnopodchinennogo predlojeniya uzbekskogo literaturnogo yazыka. ADD. – T., 1989; 10. Berdialiev A. O‘zbek tilida omonim modelli ergash gapli qo‘shma gaplar – T.: Fan, 1990. 11. Bogdanov V.V. Semantiko-sintaksicheskaya organizatsiya predlojeniya – L., 1977. 12. Gak V.G. Problema leksikogrammaticheskoy organizatsii predlojeniya – D.D. – M., 1967. 13. Zolotova G.A. Ocherk funksionalnogo sintaksisa russkogo yazыka – M., 1973. 14. Ilina N.N. Ob odnom sposobe klassifikatsii svyazey mejdu chastyami slojnogo predlojeniya. – V kn., Informatsionnыe voprosы semantiki, lingvistiki i avtomaticheskogo perevoda. ‒ M., 1972, Vыp. 2. 15. Kolosova T.A. Russkie slojnыe predlojeniya asimmetrichnoy strukturы. ‒ Voronej. 1980. 16. Mahmudov N.M. O‘zbek tilidagi sodda gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya. ‒ T.: O‘qituvchi, 1994. 17. Mahmudov N.M. Qayta qurish va o‘zbek morfologiyasining ayrim masalalari. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali. -1988 yil, 3-son. 18. Paducheva E.V. O semantike sintaksisa. Materialы o transformatsionnoy grammatike russkogo yazыka, M., 1974, gl. V; SHu muallif. O porojdenii slojnogo predlojeniya iz prostыx. – V.kn.: Issledovaniya po matematicheskoy lingvistike, matematicheskoy logike i informatsionnыm yazыkam. ‒ M., 1972. 19. Ravshanova S. Bog‘langan qo‘shma gaplar. – T.: 1969. 20. SHiryaev E.N. Bessoyuznoe slojnoe predlojenie v sovremennom russkom yazыke. ‒ M., 1986. 21. SHuvalova S.A. Smыslovыe otnosheniya v slojnom predlojenii i sposobы ix vыrajeniya. ‒ M.: Izd-vo MGU, 1990. 22. G‘ulomov A.G‘., Asqarova M.A. Hozirgi zamon o‘zbek tili. Sintaksis – T., 1961.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.