•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The sanitary condition of Tashkent city and it’s problems at XIX century and the beginning of XX century

First Page

43

Last Page

46

DOI

950+577.4

References

1. Muiniddin Natanziy . Muntaxab ut-tavorixi Muiniy. / Fors tilidan tarjima, so‘z boshi va izohlar muallifi G‘ulom Karimiy. ‒ T.: O‘zbekiston, 2011. 2. SHarafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. / So‘z boshi, tabdil, izohlar va ko‘rsatkichlar mualliflari A. Ahmad va H. Bobobekov. ‒ T. : SHarq, 1997. 3. Nizomiddin SHomiy. Zafarnoma. / Fors tilidan o‘giruvchi – YU. Hakimjonov, tarjimani qayta ishlab nashrga tayyorlovchi va mas’ul muharrir – A. O‘rinboev, izohlar va lug‘atlarni tuzuvchi – H. Karomatov (jug‘rofiy nomlar izohi – O. Bo‘rievniki), Hofizi Abruning «Zafarnoma»ga yozgan «Zayl»i(«Ilova»)ni forsiydan o‘giruvchi va izohlarini tuzuvchi – O. Bo‘riev. ‒ T. : O‘zbekiston, 1996. 4. Fasix Xavafi. Mudjmal-i Fasixi. / Per. predis., primech. i ukazateli D. YU. YUsupovoy. – T. : Fan, 1980. 5. Mirzo Muxammad Xaydar. Tarix-i Rashidi. / Vvedenie, perevod s persidskogo A. Urunbaeva, R.P. Djalilovoy, L.M. Epifanovoy, primechaniya i ukazateli R.P. Djalilovoy i L.M. Epifanovoy. – T.: Fan, 1996. 6. Muhammad Haydar Mirzo Tarixi Rashidiy. / So‘z boshi va izohlar muallifi hamda tarjimonlar V. Rahmonov va YA. Egamova. – T.: SHarq, 2010. 7. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar (Bashar ahli siyratidan xabar beruvchi do‘st). / Fors tilidan tarjima, muqaddima mualliflari I. Bekjonov, J. Hazratqulov; mas’ul muharrir A. Ahmedov; maxsus muharrir V. Rahmonov. – T.: O‘zbekiston, 2013.

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.