•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

Reaction of formation of difurfurilidenacetone – DIFA

First Page

23

Last Page

27

DOI

630. 863:547.723.

References

1. Bunak V.V. Antropometriya. – M.: Uchpedgiz, 1941. 2. Stadnichenko L.I. Praktikum po psixofiziologii professionalnoy deyatelnosti. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov. Izdatelsko-poligraficheskiy sentr Voronejskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008. 3. Qodirov U.Z. Odam fiziologiyasi. Tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. - T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti, 1996. 4. Praktikum po obщey eksperimentalnoy i prikladnoy psixologii /pod red. A.A. Krыlova, S.A. Manicheva). – SPb., 2000.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.