•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

About Persian words used in “Zubdat ut-tavorikh” by Muhammad Rizo Ogahy

First Page

64

Last Page

67

DOI

413.162

References

1. Abdullaev F. Fonetika xorezmskix govorov. – T.: Fan, 1967. 2. Aliev A. YU. Uychinskiy govor uzbekskogo yazыka. AKD.– T., 1960. 3. Ashurboyev S. O’zbek dialektologiyasi.–T.: TDPI, 2013. 4. Gadjieva N.3. Problemы tyurkskoy arealnoy lingvistiki: Sredneaziatskiy areal. ‒M., 1975. 5. Grammatika bashkirskogo literaturnogo yazыka. – Ufa, 1981. 6. Darvishov I. Janubi-g‘arbiy Namangan dialektik areali va uning ayrim fonetik va morfologik xususiyatlari. “Til va adabiyot ta’limi” jurnali. – 2014 yil, 11-son. 7. Darvishov I. Janubi-g‘arbiy Namangan shevalarida “h” undoshining qo‘llanish xususiyatlari. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali. – 2014 yil, 3-son. 8. Dmitriev N.K. Vstavka vыpadeniy glasnыx i soglasnыx v tyurkskix yazыkax. – ISGTYA.I. 9. Dmitriev N.K.Neustoychivoe polojenie sonornыx r, l, n v tyurkskix yazыkax. – M, 1963. 10. Ishaev A. Mang‘it shevasining ba’zi bir fonetik xususiyatlari. O‘DM. II. – T., 1963. 11. Mirtojiev M.M. O‘zbek tili fonetikasi. –T.: Fan, 2013. 12. Muhammadjonov Q. Janubiy Qozog‘iston o‘zbek shevalari. – T.: Fan. 1981. 13. Nasirov SH. Kokandskiy govor uzbekskogo yazыka. – T., 1965. 14. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. II jild.– T.: “Akademnashr”. 2012. 15. Polivanov E.D. Uzbekskaya dialektologiya i uzbekskiy literaturnыy yazыk. – T.: Uzgosizdat, 1933. 16. Reshetov V.V. Uzbekskiy yazыk. – T., 1959. 17. Reshetov V.V. O‘zbek shevalarining klassifikatsiyasi. O‘TA. – T., 1966, 1-son. 18. Tolstova L.S. Karakalpaki Ferganskoy dolinы. – Nukus: Karakalpakskoe gosudarstvennoe izdatelstvo, 1959. 19. SHoabdurahmonov SH. O‘zbek adabiy tili. –T.: O‘zdavnashr, 1967. 20. Ergashev A.A. Andijon viloyati etnotoponimlarining areal-onomastik tadqiqi . Diss. avtoref. – T., 2012. Qoshg‘ariy Mahmud. Devonu lug‘atit turk. 1-tom. ‒ T., 1960.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.