•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

Interdisciplinary connection in the theory of probability and mathematical statistics

First Page

94

Last Page

95

DOI

519.21+519.24/.27

References

1. Mirziyoev SH.M. «YOg‘-moy tarmog‘ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi O‘zR Prezidenti Qarori. 2018 y. 19 yanvar. // ”Ferganskaya pravda” gazetasi. -2018 yil, 24 yanvar. -№ 6 (21549). 2. Karimov I.A. “O‘zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zahiralari” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimidagi nutqi. ‒ “Xalq so‘zi” gazetasi. - 2014 yil, 7 iyun. 3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Tovarlarning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash to‘g‘risida” gi qarori. ‒ T., 1997. 4. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”ning 3.3 - bandi. 5. “Oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonun. ‒T., 1997. 6. Ilyaev I., Mechenov G. Podobryavane texnologiya za rafiniranena poluchi ekstraksionni masla (Uluchshenie texnologii rafinatsii xlopkovыx ekstraksionnыx masel). // Maslo-sopunena kromet. ‒ M.,1969. -№2. 7. Tursunov M., Mirzakarimov R.M., Ibragimov SH.X. Issledovanie vliyaniya prodoljitelnosti protsessa rafinatsii i konsentratsii missellы na protsess neytralizatsii xlopkovogo masla v misselle. --Uzb.xim.j.,1978 g. - Dep №187-78. 8. Tursunov M., Xaydarova D.A., Abduraximov A., Mirxalikov T.T. Sposob rafinatsii xlopkovogo masla v misselle.-AS 1463742. ‒ MKN SIIV 3/04, 1998 g. 9. Abduvaliev A.A., Alimov M.N., Golosov V.F., Miragzamov M.M., Sobirov M.Z., Sodikov A.B. Osnovы standartizatsii, sertifikatsii, metrologii i upravleniya kachestvom produksii. ‒ T.: TGTU, 2005.

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.