•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

On the linguistic-philosophical study of the category of temporality

First Page

81

Last Page

83

DOI

811.512.

References

1. Goncharova O.V. Metodika razvitiya sposobnosti detey mladshego shkolnogo vozrasta k proyavleniyu vыsokokonsentrirovannыx vzrыvnыx usiliy v protsesse fizicheskogo vospitaniya. Avtoref. diss… kand. ped. nauk. ‒ T., 2007 2. Koshbaxtiev I.A. Nauchno-pedagogicheskie osnovы sovershenstvovaniya fizicheskogo vospitaniya studentov. Avtoref. diss…kand.ped.nauk. ‒ T., 1993. 3. Seytxalilov E.A. Pedagogicheskie osnovы ozdorovitelnoy napravlennosti uchebno-vospitatelnogo protsessa v obщeobrazovatelnыx shkolax Uzbekistana. Avtoref. diss…dok.ped.nauk. ‒ T., 2000- 60 S. 4. Tulenova X.B. Sovershenstvovanie fizicheskogo vospitaniya detey doshkolnыx uchrejdeniy v vozraste 5-7 let. Avtoref. diss…kand.ped.nauk. ‒ T., 2000. 5. Usmanxodjaev T.S. Jismoniy tarbiya axborotnomasi. ‒ T.: “SHarq”, 1999. 6. Xaziaxmetova M.S. Osobennosti metodiki fizicheskogo vospitaniya doshkolnikov, projivayuщix v usloviyax jarkogo klimata. Avtoref. diss…kand.ped.nauk. ‒ M., 1991. 7. YUnusov T.T., YUnusova YU.M., Kudratov R.K. “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus testlari – salomatlik garovi. ‒ T., 2004.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.