•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

Presents the results study of the action of hemostatic gel based on supramolecular complex of Lagochilin with a monoammonium salt of Glycyrrhizic acid, for the duration of bleeding and the amount of blood loss in animals with increased bleeding compared with similar drugs.

First Page

89

Last Page

93

References

1.Sitnikova O.Yu., Tryasenogova E.A., Podshivalov V.Yu. Perviy opit ispolzovaniya preparata Gemoblok v endoskopii jeludochno-kishechnix krovotecheniy // IV Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mejdunarodnim uchastiem "Aktualnie voprosi endoskopii": tezisi dokl. (Sankt-Peterburg, Rossiya, 27.03.- 28.03.2014):- Sankt-Peterburg, 20142.V.A. Gorskiy, A.P. Faler, E.R. Avanesyan, G.G. Belous Gemostaticheskie vozmojnosti preparata "Taxokomb Klinicheskaya i eksperimentalnaya xirurgiya 2 2018 g s.129-1333. A.D. Matchanov, D.N. Dalimov, U.N. Zaynutdinov, N.L. Vipova, A.X. Islamov, B.M. Bekpolatova. Poluchenie, izuchenie fiziko-ximicheskix i biologicheskix svoystv molekulyarnix assotsiatovlagoxilina i lagoxirzina s glitsirrizinovoy kislotoy i eyo monoammonievoy solyu. Ximiya prirodnix soedineniy.2017. .4.s 566-5704. Doklinicheskoe izuchenie bezvrednosti lekarstvennix sredstv. Doklinicheskoe izuchenie antianemicheskix sredstv, antikoagulyantov i fibrinolitikov, Gosudarstvenniy farmakologicheskiy tsentr/pod red. A.V. Stefanova, Kiev -2002, S. 310-326.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.