•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

It was determined the main parameters for obtaining of the preparation substance, process was optimized, mathematical method was made, regression equation was calculated, optimal parameters of the factors were found. Analysis method of 3,4-dihydroquinazoline substance was developed

First Page

64

Last Page

67

References

1. Abdurazakov A.Sh., Elmuradov B.Zh., Turdibaev J.E., Shakhidoyatov Kh.M. Vzaimodeystvie 2,3-tetrametilen-3,4-digidroxinozalona i ego proizvodnix s aromaticheskimi aldegidami i furfurolom. // Ximiya prirodnix soedineniy. -Tashkent, 2009.- 3. -S.342-344.2. Elmuradov B.Zh., Abdurazakov A.Sh., Shakhidoyatov Kh.M. Synthesis and bactericidal activity of 6-H(nitro)-9- Arylidene-deoxyvasicinones and their perchlorates. Chemistry of Natural Compounds. -Tashkent, 2008 Vol. 44, 4, P. 475-478.3. Bandura A.F. Sintez i izuchenie vzaimosvyazi Struktura aktivnost geterilproizvodnix 1,3-diazinona-4. Diss. kand. farm. nauk, -Pyatigorsk, 2014. -S.28.4. Ziyadullaev M.E., Saidov S.S., Karimov R.K., Abdurazakov A.Sh. Antranil kislota asosida 6-nitroxinazolin-4-on sintezi. // Sovremenniy innovatsii: Ximiya i ximicheskaya texnologiya atsetilenovix soedineniy. Nefteximiya. Kataliz. -Tashkent, 2018. -S.196. 5. Oripov A.O., Ulashev I.A., Elmuradov B.J., Nasrullaev A.O. Fastsiolotsidnaya aktivnost 3,4-digidroxinazolin-4-ona. // Materiali mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii "Rasprostranenie i meri borbi osobo opasnix bolezney jivotnix i ptits". -Samarkand, 2016. -S.204-205.6. Karimov R.K., Zuxurova G.V., Xvan G.V., Sadikov T. Optimizatsiya protsessa polucheniya farmakopeynoy substantsii azinoksa. // Farmatsevticheskiy jurnal. -Tashkent, 2016. 4.-S.82-85.7. Adler Yu.P., Markova E.V., Granovskiy Yu.V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimalnix usloviy. // Moskva, 1971. -S.282.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.