•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

Phenolcarbonic acid and three flavonoid substances isolated from the aerial part of Lepidolopha kom-arovii, growing in Uzbekistan by column chromatography and rechromatography. The isolated compounds were identified by spectral (UV, IR, 1H and 13C NMR spectra), chromatographic methods and comparison with true samples. These compounds of aerial part of the plant Lepidolopha komarovii are isolated for the first time.

First Page

39

Last Page

42

References

1. GravelIV. Farmakognoziya. Ekotoksikantu v lekarstvennom rastitelnomsure ifitopreparatax// IV. Gravel, Ya.N. Shoyxer, G.P Yakovlev, I.A. Samilina- M.: GeotarMedia, 2012.-301 s. 2. WHO guidelines for assessing qualitу of herbal medicines with reference to contaminants and residues. WorldHealrh Organization/ 2007. 3. OFS. 1.5.3.0009.15 Opredeleniye soderjanfya tyajelix metallox i lekarstvenniix rasritelniix preparatax 4. 51. GOST 30692-2000 hlejgosudarstvennity standart. Forma, kombikorma, kombikormovoye sure. Atomno- absorbsionnir metod opredeleniya soderjaniya medi, svinsa, tsinka i kadmiya. 5. Ibragimova N.A., Urmanova F.F. F voprosu radiatsionnoy bezopasnogo novogo rastitelnogo sbora "Diasil"//Materiali nauchno-prakticheskoy konferensii " Akmalnie voprosu obrazovaniye, nauki iproizvodstva v farmatsii" -Tashkent, 200S. -S. 274 6. GOST 30349-96 Plodii, ovoiii i produktu Lx pererabotki //Metodi opredeleniya ostatochniix kolichestv xloroiganicheskix pesritsidov- Moskva,200S. 7. Ibragimova N.A. Urmanova F.F. Opredeleniye ostatochnogo soderjaniya pesritsidov v sostave sbora " DiasiF// Farmatsevticheskiy vestnik Uzbekistana.- Tashkent,2010. -4.- S. 22-24. 8. Gosudarstvenna\a Fantiakope\a SSSR: Vip.2. Obiiiye merodi analiza. Lekarstvennoxe rastitelnoye sure /MZ SSSR. - 11-e izd. - M. Meditsina, 1989.- 400 s. 9. Gunar О. V.,Bulgakova G.N., Kamalova N.I. К voprosu о kachestve rasrirelnogo siuyapopokazatefyu ” Mikrobiologicheskaya chistota"//Farmatsiya. - Moskva, 2002.- 1.-S.19-22. 10. Ibragimova N.A., Urmanova F.F. Opredeleniye mibobiologicheskoy chistotii novogo rastitelnogo sbora "Diasil" //Matehalu nauchno -prakticheskoy konferensii " Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva farmatsii", , posvyaiiennoy 70-letiyu Tashkentskogo farmatsevticheskogo institnta.Tashkent,2007 - S. 138-139.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.