•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

The content of potentially dangerous contaminants – toxic heavy metals, radionuclides, pesticides and microbial contamination were determined in parsley leaves. It’s shown that the studied raw materials are environmentally clean and safe for use, since the content of the above ecotoxicants does not exceed the agreed norms

First Page

35

Last Page

39

References

1. Gravel I.V. Farmakognoziya. Ekotoksikantû v lekarstvennom rastitelnom sure i fitopreparatax // I.V. Gravel, Ya.N. Shoyxet, G.P Yakovlev, I.A. Samilina- M.: GeotarMedia, 2012.-301 s. 2. WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines with reference to contaminants and residues. WorldHealthOrganization/ 2007. 3. OFS. 1.5.3.0009.15 Opredeleniye soderjaniya tyajelix metallov i lekarstvennûx rastitelnûx preparatax 4. 51. GOST 30692-2000 Mejgosudarstvennûy standart. Korma, kombikorma, kombikormovoye sûre. Atomno- absorbsionniy metod opredeleniya soderjaniya medi, svinsa, tsinka i kadmiya. 5. Ibragimova N.A., Urmanova F.F. K voprosu radiatsionnoy bezopasnogo novogo rastitelnogo sbora "Diasil" // Materiali nauchno-prakticheskoy konferensii " Aktualnie voprosû obrazovaniye, nauki iproizvodstva v farmatsii". -Tashkent, 2008. - S. 274. 6. GOST 30349-96 Plodû, ovoùi i produktû ix pererabotki // Metodi opredeleniya ostatochnûx kolichestv xlororganicheskix pestitsidov.- Moskva,2008. 7.Ibragimova N.A. Urmanova F.F. Opredeleniye ostatochnogo soderjaniya pestitsidov v sostave sbora " Diasil" // Farmatsevticheskiy vestnik Uzbekistana.- Tashkent,2010. -4.- S. 22-24. Gosudarstvennaya Farmakopeya SSSR: Vip.2. Obùiye metodi analiza. Lekarstvennoye rastitelnoye sûre / MZ SSSR. - 11-e izd. - M.: Meditsina, 1989.- 400 s. Gunar O.V.,Bulgakova G.N., Kamalova N.I. K voprosu o kachestve rastitelnogo sûrya po pokazatelyu " Mikrobiologicheskaya chistota" // Farmatsiya. - Moskva, 2002.- 1.-S.19-22. Ibragimova N.A., Urmanova F.F. Opredeleniye mikrobiologicheskoy chistotû novogo rastitelnogo sbora "Diasil" // Materialû nauchno -prakticheskoy konferensii " Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva farmatsii", posvyaùennoy 70-letiyu Tashkentskogo farmatsevticheskogo instituta.Tashkent,2007.- S. 138-139.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.