•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

The practical significance of SMS-distribution as a tool of personalized marketing communications in the marketing activities of the subjects of the pharmaceutical market has been substantiated. By using the calculated indicator of profitability of marketing investments, the expediency and effectiveness of sending SMSs to clients has been confirmed.

First Page

27

Last Page

34

References

1. Melenchuk Yu. T. Teoretiko-metodichnpdxodi do otsnkiytfekrivnost marketingovo dyalnostpdprimstv / Yu. T. MelenchukH Texnologicheskiy audit i rezervi proizvodstva. - 2015. - 1/6 (21). - S. 18-21. 2. Primak T. O. Marketings komunkars na suchasnomu rinku: navch. posbn. /Т. 0. Primak. - K: MAUP, 2003. - 200 s. 3. Panchenko О. V. Metodi otsnki yefektivnost marketingovix komunkatsy / О. V. Panchenko !/ Yekonomka derjavi. -2011. -2.-S. 102-103. 4. Sinyayeval. M. Marketingovie kommunikatsii: uchebn. /1M. Sinyayeva, S. V. Zemh ak, V. V. Sinyayev; pod red. prof. L.P. Dashkova; 3-e izd. - M.: ПК Dashkov i Ко, 2009. - 324 s. 5. Domashe\-a A. Pdxodi do orsnyuvannya yefektivnost marketingovix ntemet-komunkatsy / A. Domasheva, О. V. Zozulov// Yekonomchniy vsnikNTUU"KP". - 2016. - 13. - S. 353-360. 6. Kuzminova Yu. V. Ispolzovanixe personalnux marketingovix kommunikatsiy na erape innovatsionnix preobrazovaniy organizatsii / Yu. V. Kuzminova // Fundamental research. -2014. - 11. -S. 140-145. 7. SMS-rassilki - perspektivniy insnvment mobilnogo marketinga. Tochka zreniya Imobis. Elektronnaya publikatsfya: Sentr gumanitarnux texnologiy. - 07.05.2009. URL: http://gtmarket.ni/laboratoiy/expertize/2009/1989. 8. Anyukov V. Anatomiya effektivnogo sms-markeringa / V. Anyukov, A. Lyvtenko. - M.: VendoSoft, 2012 - 21 s. 9. Aptechne seti: kurs na konsolidatsiyu //Novaya apteka. - 2013. - 5.-S. 41-44. 10.. Lukycmchuk Ye. Ktyuch к uspexu: sovremennie instrumentи farmarketinga i vozmojnosti seti Intetvet/ Ye. Lukyanchuk// Apteka. - 2015. - 1016 (45). - [elektronnfy resursj. - Rejim dostupa: http://wYnv.apteka.ua/article/352099. 11. OLxovska A. B. SMS-rozsilka klnram aptekiyak nstrumentpersonjkovanix marketingovix komunkatsy na farmatsevtichnomu rinku/A. B. Obcovska //Mater. llIIMjn. nauk.-prakt. konf. "Proritetirozvitku natsonaino yekonomki v kontekstvrontegratsynix ta globalnix vitdikv”. Ch.3. (20-21 kvtnya 2016 roku). - X: XNUBA, 2016. - S. 207 - 209. 12. OLxovska A. B. Sistematizatsya nnovatsynix nstrumenn- marketingsix komunkatsу и ptx>su\:ann Ikarskix zasobv: metod. rek. /А. B. OLxovska, V. V. Mali)’. -Xarkv: NFaU, 2016. - 32 s. 13. Olkhovska A. B. Marketing communication and digital technology innovative instruments in promoting pharmaceutical brands in Ukraine and their efficiency estimation / A. B. Olkhovska // The Pharma Innovation Journal. — 2016. - Ns. 5(9). — C. 38 -43. 14. MavivaA. O. Otsnpivannva) efektivnost marketingovixzaxodv / A. О Mavrna // VsnikNatsonalnogoun versiteru "Lwskapol texnika". - 2009. - 5 (640). - 334-341. ' 15. Juk 0 Osnovn pokazniki analzu yefektivnost marketingovix nvestitsy /0. Juk// Vsnik 'Tekonomka. Problemi yekonomchnogo stanovlennya". - 2013 - 3 - S. 44-50]16. Lenskold James D. Marketing KOI: К laving to Win //Marketing Management. —2002. vol. II. number 3 Шау/Jun). — F. 30. 17. Shou R Pribilnuy marketing: okupavetsya li vash marketing/R Shou, D. Merrik;per s angL- K.: Companion- Group, 2007. -496 s. 18. Marketing return on investment: Seeking clarity for concept and measurement / Paul W. Farris. Dominique M. Ilanssens, James D. Lenskold. David J. Reibstein // Applied Marketing Analytics. —2015. — Vol. I. 3. — P. 267-282. l(j. Lenskold Dj. Renrabelnost investitsfy v marketing. Metodu pcn usheniya ptibiilnosti markeringoviix kampaniy /Dj. Lenskold; per. s angl. pod red. V. B. Kolchanoxa i M. A. Karlika. - SPb.: Piter, 2005. • 272 s. 20. Lenskold James D. Customer Centric Marketing—ROI. The right measure for marketing / James D. Lenskold // Marketing Management. —2004. — number I (January/February) —P 24-31.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.