•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

At present, ensuring the quality of medicines is one of the topical issues in the pharmaceutical industry. This article presents the results of the study of regulatory legal acts of the Republic of Uzbekistan in the field of quality assurance of medicinal products. Also, a list of draft standards has been proposed with a view to their further regulation at the normative level.

First Page

17

Last Page

22

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan 4947 ot 07.02.2017 g "O strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan". 2. Mejdunarodniy standart ISO 8402-94. Upravleniye kachestvo i obespecheniye kachestva - Slovar 3. PostanovleniyePrezidenta Respubliki Uzbekistan 3532 ot 14.02.2018 g "O dopolnitelnûx merax po uskorennomu razvitiyu farmatsevticheskoy otrasli" 4. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan 3137 ot 17 iyulya 2017 goda "O dopolnitelnûx merax po sovershenstvovaniyu sistemû obespecheniya naseleniya lekarstvennûmi sredstvami i izdeliyami meditsinskogo naznacheniya" 5. Zakon Respubliki Uzbekistan 399 ot 04.01.2016 g "O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Zakon Respubliki Uzbekistan "O lekarstvennûx sredstvax i farmatsevticheskoy deyatelnosti". 6. Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan 365 ot 27.10.2016 g "Ob utverjdenii obùego texnicheskogo reglamenta o bezopasnosti lekarstvennûx sredstv". 7. ICH Q8 Pharmaceutical development - http//www.ich.org 8. Integratedaddendumto ICH E6(R1): GuidelineforGoodclinicalpractice E6(R2)//CurrentStep 4 versiondated 9 November 2016.- 66 R. 9.O'zDSt 2765:2013 - Nadlejaùaya klinicheskaya praktika 10.BarmanovaYe.Yu., AfonchikovYu.V., RogovYe.S.Kontrol klinicheskix issledovaniy kak instrument obespecheniya kachestva lekarstvennûx sredstv//VestnikRoszdravnadzora, 2010- 1. -S. 56-60. 11. O'zDSt 2766:2013 Vzamen TSt 19-01:2003 - Nadlejaùaya proizvodstvennaya praktika 12. Azembayev A.A.Trebovaniya standarta GMP -osnovnoy pokazatel kachestva proizvodstva lekarstvennix sredstv//Vestnik KazNMU, 2 -2013 -S.159-160. 13. Ganiyeva X.G., Yunusxodjayev A.A. Sravnitelnûy analiz trebovaniy natsionalnix standartov Respubliki Uzbekistan i Yevropeyskogo Soyuza//Farmatsevticheskiy jurnal.-Tashkent, 2014.- S.24-27 14. O'zDSt 2763:2013 -Nadlejaùaya praktika xraneniya 15. O'zDSt 2764:2013 - Nadlejaùaya distribyutorskaya praktika.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.