•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

On the basis of clinical studies, it has been established that the Parodonphyte phyto-medicine with the inclusion in the formulation: chamomile flowers, sage leaves, marigold flowers of the medicinal herb, St. John's wort gravel, has the highest antioxidant activity and prolonged action, is most promising for use in dental practice as antioxidant directed to reduce the negative impact of lipid peroxidation processes of the oral fluid in elderly and older persons old age.

First Page

121

Last Page

127

References

1. Global Age Watch Index 20 IS Insight report // Published by Help Age International. PO Bax 70156 London В 'CIA 9GB. UK. 20IS. 2. Vedoshmko T.V.. rederma F.VPokasatetisostoyantyazdorovya pojiiixjiteiey domavexranov aMoicdyqnayaпайкаi stnrmeimost: Material! 76-y Vserosriyzkoy ntmehncv konferenzii szudemov i molodtc ьchenix z mgjdiaiarodnm uchtstiym: 19-20 apreiy a 2011 goto. - Kursk. 2011. - S.250. 3. Lobeykо V. V. Iordanisnvil: A.K. Zaborov:*!) К A. Lecheruye zabclevaniy slyurmhtjele: upaaiyentm starshtx vKrasmix grupp /•’Rozziyskiy sromatologyckeskiyjumai- - 2017. • N 1. - S.21-25. 4. Pinelis Yul Pcaogenencheskiye mexanizmi xronicheskogo generaUzcvannogcparodomta a bolnixpoy.iogo i star c.kezkogo vosrasta: Avtorqfdxz. ...kand.mednan*. - Chita. 2013 - 22s. 5. Ph-odic L Burden or. jointly carers and care relatedfnancial strain a! the end of life: a crast-nalicnal population based study/L Ptvodie fetal.///Eur. J PubI H -2014 - Vo! 24. its. 5. -P 819-826. 6. Goptdabiihnan N.. Blanc 12. Quality oj li/e in older ages //Br. Med BuU.-20O8.-V6l. 85. iss. I.—P. 113-126. 7. h'etten A Quality of life outcomes for residents and quality ratings of care homes is there a relationship? / A Netten [et tsL] //AgeAgeing.-2012.- 1Ы. 41. its. 4.-P. 312-317. 8. Belov V.G. Parfbncn YuA. Nesterenko M Yu.. VolodinaKI lzpotsovwaye anaoksidantaamsgipoksanta v :erap:iaztemcheskogo sindroma иptgiluxpatsiymtov // Uzpexi gerontologp. - 2013 - ‘2(26) - S.379-382. 9. Pojjm 0.0. Bioximkhezkiyekmenmiya \ zmeznanrsoysfywtepriadentiyax: Avtoref.diz ...kandmed.nauk.- Rostov-na-Dor,a. 2005 -22 s. 10 Mayboroda YuX. Goman M.V.. Xorev O.Yu Vliyemiyvpreparr.a "Mebidol"msostoyaniyeperekiznogo okisieniya iipidov i anziokzidanznuyu aktivnoz: slyurti и bolnixpttrodontitom na face gipotireosa Kubanzkiy nauckniy medhsinskiy vezmik 2014.-4.S74-7S.D01 11 Gnatr. Г Г.. De.mckakX.S. Babulanko MNAkthniy fbmi kasiyv vpatogenezl angjopany pri tzukrevomu diabetipo при Medkhna ximiya. - 2013. -1(54). - S. 145 -149. 12. Goncharova Ye I Preparati Sekarsnemix raster,jy v lechemi zaboievaniy slizistoy oboiockkd polosn r.a //Rossiyskiy stomatologichesriy junta! - 2015. - 4. - S.55 -5S. 13 Chugwnova О V. Paztushkova Ye Г Izzledovaniyv axtioksidaxmoy akdvnosti lekajsnennogo-texnic.hezkogo sir,a Uralskogo regior.a i napvkcn nayego osnove // Texnic.hez.kry* naukt - o: tear it kprakri.ke: :b. st. po mater. XL П11-ХПХ mqdunar. nauch prakt korf -Novosibirsk: Stf.iK 2015. - 7-S/44). 14 .irxipova N.S., Yelagina DS. kuckeniye ozobennoziey nakoplertya btologickezkiy akavnix veuezr. r.e.kotorurru dikorastuum: trcnyanistim rasteniyami Ftziologiy a: bioximiya raztemy. - 2017. - ‘2 (35). -S.S6- 93. 15 Kocharyan GA Amioksidanmue noyznaflavonoidov - kverezzma. morina. nanngnia intzina iixsvyxzKaniye: Avioref.dis. ...Jmd.xim.nauk. - Yerevan. 2016 - 22 s. 16 KulievaA.A . Sveikova Yu.A.. Saldaiova S Yu Poluckeniye ekztraktov rasnzelnogo sirya s anaoksidanmimis'.oysnam: //Nauka i obrazovaniye: isziedovaniya molodix uchyonix. - 2017. - S.44 -47. 17 Dey пека VI. Gostiuav IA. Tretyakov M. Yu, Sndma 1. V. Karotinoidi iepesikov zzvetkov staler,aulu VNaucAnie vedomozti Scriya Yestesr.ennie nauki - 2011. - 9 (104). - VOpusk 15/2 27 7. -S. 2S7. IЯ Sidorenko D. V.. Denner VA.. Fedyvnina PS. Bioxmxheskoye deysniyaficnonoidov na organism c.kelov eka iperzpekha v izuckenii otdelnix vidm razv.telnogo zurya na Yiynom Uraie ZNovaya nauka teoretickesriy ipraktickeskiy vzgiyad. - 2016. -S (SS). - S 46-49. 19. FazinaA. Vagabova. Gafji K. Rac/jobc-,. Fatima L Iziamova. AMuiaxia M. Szrukturnayaizmenckhastfenoinilxzcyedineniy zka'/eya sedovatogo calviacanescers c.a.mey) vof.ore Dagestana YugRozzii: ekoiogiya. razvidye - 2015. - Г.10.14.-S.92 -101

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.