•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

New derivative colchicines К-26 has shown higher antineoplastic activity on animals with stain the Sarcoma 180 in comparison with taxol and etoposide, and smaller quantity of by-effects at application in a therapeutic dose that assumes its further profound studying on others tumors strains, and also in other modes of application.

First Page

98

Last Page

101

References

1. BalitskhK.P., Voronina A.A. Lekarsrvennue rasteniya vterapii zlokachestvenmix opuxoley. Izd-vo Rostovskogo univ., 1976, s.66-136. 2. Yenikeyeva Z.M. Kuznetsova H. H, Dimantl H , BegishevaA. I, Sultatiova D.Sh. 10-dezmetoksi-10-(N,N- bis (2-gidroksietil)amino)-7-(N-dezatsetil) kobcitsin, obladayushiy tsitostaticheskim deystviyem na kletkipodjeludochnoy jelezi cheloveka i antimiroricheskim effektom. Patent [UZCJ 951,2003 3. Yenikeye\ a Z.M., Ibragimov A.A. Novuy klass tsitostatikov so srimufyarsiyey koloniyeobrazuymixyedinits na selezetike (KOYEs). Tashkent, iz-vo "Fanvatextiologiya", 173s 4. Metodicheskiye ukazaniyapo izucheniyuprorivoopuxolevoy akrhmostifarmakologicheskix veiestv. Sostaviteli Ye.M.Treiiaina, O.S.Jukova, G.KGerasimova, N.VAndronova, A.M.Garin v kn. "Rukovodstvopo eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniyu novtvfarmakologicheskix veiiestv". Podobiiey red. R.UJCabrtyeva. \losk\a, 2005, s.637-682. 5. CidowvKK Toksikologiya no\nixpromusiilenmix ximicheskix veiiestv - M.: Meditsina, 1973, vxip.3, -47s 6. Usmanov RX, Raxmatullayeva D.T., Yenikeyeva Z.M. Razrabotka sxemphmeneniya novogo otechestvennogoprorivoopuxolevogo preparata dekotsinpri lechetiii raka koji vekipehorbitalnoy oblasti. "Med.j.Uzbekistana", 2011 g. 6, s.37-39\ 7. Bombardelli E. Colchicine-skeleton Compounds. Their Use as Medicaments and Compositions Containing Them. // US Pat. 6.080.739. 2000. 8. Bombardelli E.. Gabetta B. Colchicine Derivatives and the Therapeutically //Use Thereof. US Pat. 5.843.910, 1998. 9. Holikov T.K.. Gufur-Akhunov М.Л., GoyibovaS. YenikeevaZ.M.« Newantitumourpreparation- decocini-forthetreatmen-tofskincancer. andigreaslngeffectofirradiationtothetumouraswelh.JournalAvicena- Friburg - Germany. Heft 2. 2011. s. 32-37 10. Qian Shi. Ke Chen. Susan L. Morris-Natschke and Kuo-Hsiung Lee. Recent Progress in the Development of Tubulin Inhibitors As Antimitotic Antitumor Agents. //Current-Pharmaceutical Design.. 1998. No 4. P. 219-248. 11. RiodelJ.. Jatrot Si.. Picot M.. Berieel H.. et. al. Therapeutic response to taxol of six human tumors xe nografted into nude mice.//Cancer Che mother a. And Pharmacol., 1986. V 17. №2. P.137-142.

Share

COinS