•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

The biological activity of a mixture of dry extracts of Тribulus terrestris and Кareleniya Caspian in various proportions in acute hyperglycemia was revealed that in the concentration of 5 and 15 of the ex- tract of the mixture, it gains high hypoglycemic activity and the dry extract is not inferior in activity to the preparation Glucare.

First Page

96

Last Page

98

References

1. Rajabova GJC., Xoshimova N., Amonov M.K. Mumiyo v medirsine (obzor Uteraturu)//Elektronnuy nauchnuy jurnal "Biologiya i nuegrativnaya medirsina".- M., 2017.- 3 - S. 130-143 2. PatentLiP 05295. Ranozajivlyaymeye sredstva /Aminov S.N., Zakirova HYu., i dr. 3. Masliy Yu.S. Di achenko O.A. Razrabotka polimerniix plenokdlya lecheniya mikrotravm koji/ZOntyctik qazaqstan memleketrkfannatsevrika akadenmasqXabarshu qosumsha, phlojenne- Chimkent: .iPPENDIX4(65), 2013.-Tom 1.- S. 154-156. 4. Fedoseveva G.M., Goryachkina Ye.G., Mirovich V.M. Lekarstvenniie sredstva iz rasteniy (ukazatel) ZSb.tr. IGMU-Irkutsk, 2011- S.8-9. 5. Xadjiy eva Z. T, Lejneva L.P., Bityukova D. V., Mazinina M. V. Obosnovaniye viibora vspomogatelnux veiiestv geley s fitokompleksami krapivu dvudomnoy i shalfeya lekarstvermogo if Sovremennueproblemu nauki i obrazovaniya.2014. -6.-S.14-21.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.