•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

There have been presented data about macro- and microelement content of the liquid extract “Fleg-men”. There have been determined 39 elements in the content of the liquid extract “Flegmen” by the mass-spectrometer method of the inductive connected plasma. There have been revealed such elements as lithium, calcium, phosphorus, iodine, magnesium, bromine, which have evident sedative action and have a wholesome effect to the nervous tissues. This extract is able to restore capacity for work after emotional and physical loads

First Page

92

Last Page

95

References

1. Jalilov U.M., Usmanova Z. U, Fayzullayeva N.S., Umaraliyeva N.R. Optimizatsiya texnologii suxogo ekstrakta iz kornya tsikoriya obuknovennogo ff Farmatsevtika jumali. - 2015. - l .-s. S5-S9. 2. Berdikulova G.P., Fay zullayeva NS. Maydalangan o'simlikxom ashyosining texnologikxossalarini o'rgatiish // Famiatsevtika jumali. - 2010. - 2. -s. 55-57. 3. Maksudova FJC., Xaydavov V.R. /Diklofenak naniy subsiansiyasining Texnologikxossalahni o'rganish //O'zbekiston famiatsevnk xabamomasi, 2011, 4.15-17 b. 4. Sharipov A T, Xaydarov V.R., Aminov S.N. /Adsorbsion usulda tozalangan oltingugurming texnologikxossalari (/ Farmatsevtika jumali, 2009, 4. 46-49 b. 5. Promushlennaya texnologiya lekarstv: [Uchebnik. V2-x t. Tom 2/ V.I.Chuyeshov, M.Yu.Chemov, LMXoxlova idr.]; Pod red. professora V.I.Chuyeshova. -X: MTK-Kniga; Izd-voNFAU; 2002.- 716 s. 6. Xabamv A A., Budko Ye. V., Jifyakova Ye.T., Novikov 0 0., Novikova M.Yu., Popov N.N., Vanxin О A. /Izucheniye izmeneniya texnologicheskix xarakteristik poroshka tsinka oksida v ptvtsesse у ego tverdofaznoy mexanoximicheskoy obrabotki//Nauchnue vedomosti. Seriy a meditsina. Famiatsiy a. 2012. 22(141). l upusk 20/1. S. 116-119. 7. Maxkamov S.M. Osnovu rablerochnogo proiz\odstva. - Tashkent. 2004. - S. 146.

Share

COinS