•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

There have been presented data about macro- and microelement content of the liquid extract “Fleg-men”. There have been determined 39 elements in the content of the liquid extract “Flegmen” by the mass-spectrometer method of the inductive connected plasma. There have been revealed such elements as lithium, calcium, phosphorus, iodine, magnesium, bromine, which have evident sedative action and have a wholesome effect to the nervous tissues. This extract is able to restore capacity for work after emotional and physical loads

First Page

92

Last Page

95

References

1. Jalilov U.M., Usmanova Z. U, Fayzullayeva N.S., Umaraliyeva N.R. Optimizatsiya texnologii suxogo ekstrakta iz kornya tsikoriya obuknovennogo ff Farmatsevtika jumali. - 2015. - l .-s. S5-S9. 2. Berdikulova G.P., Fay zullayeva NS. Maydalangan o'simlikxom ashyosining texnologikxossalarini o'rgatiish // Famiatsevtika jumali. - 2010. - 2. -s. 55-57. 3. Maksudova FJC., Xaydavov V.R. /Diklofenak naniy subsiansiyasining Texnologikxossalahni o'rganish //O'zbekiston famiatsevnk xabamomasi, 2011, 4.15-17 b. 4. Sharipov A T, Xaydarov V.R., Aminov S.N. /Adsorbsion usulda tozalangan oltingugurming texnologikxossalari (/ Farmatsevtika jumali, 2009, 4. 46-49 b. 5. Promushlennaya texnologiya lekarstv: [Uchebnik. V2-x t. Tom 2/ V.I.Chuyeshov, M.Yu.Chemov, LMXoxlova idr.]; Pod red. professora V.I.Chuyeshova. -X: MTK-Kniga; Izd-voNFAU; 2002.- 716 s. 6. Xabamv A A., Budko Ye. V., Jifyakova Ye.T., Novikov 0 0., Novikova M.Yu., Popov N.N., Vanxin О A. /Izucheniye izmeneniya texnologicheskix xarakteristik poroshka tsinka oksida v ptvtsesse у ego tverdofaznoy mexanoximicheskoy obrabotki//Nauchnue vedomosti. Seriy a meditsina. Famiatsiy a. 2012. 22(141). l upusk 20/1. S. 116-119. 7. Maxkamov S.M. Osnovu rablerochnogo proiz\odstva. - Tashkent. 2004. - S. 146.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.