•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

Conducted research on the development of the composition and technology of multicomponent gel based on local natural raw materials. The optimal composition turned out to be a gel, which contains: mumiyo purified-4,0; propolis tincture-6,0; tincture of calendula-9.0 and excipients

First Page

88

Last Page

91

References

1. Informatsionnuy byulleten VOZ. 2017/2. 2. Sidametoxa Z.E, Ganiyev A.K. Nekoronie aspektu standartizatsii sedativnogo sbora "Flagmen"//Farmatsevticheskiy jumaL - Tashkent. - 2006. -1-2.-S. 38-39. 3. ITS 42 Uz 0191-2002 4. https://www.medskop.ru/lekarstvemye_rasteniya_kirgizii/osnovnye_dikorastuschieJekarstvennye_rasteniyaJdrgizii/3212. html 5. http://www.filo. nnov ru/special/aether/menthajpiperita/ 6. http://lektniva.ru/encyclopedia/inyxita-perechnaya/ 7. http://www.filo.nnov.ru/special/glycozides/saponines/gfycynhiza_glabra/ 8. Xaled, Sh.M. Sostav i svoxstva biologicheskiaktivnux veuestvshrota Gfycyrrhizaeradices: dis. ... kand.xim. nauk: 14.04.02 Xaled Shadi Munir. - Kazan, 2017. - 150 s.: iL 9. http./Tvsezdorovo. com'2012/07/liquorice-extract 10. Lomako, Ye. V. Primeneniyepoxerxnosmo-aktivnux veuestv v analize lekarstvennogo rastitelnogo surya, sodetjaiiego flaxonoidu / Ye. V. Lomako, N. A.Kuzmicheva 7 Vestnikfarmatsii. - Vitebsk. - 2014. 3. (65) S.42-49. 11. Promishlennaya texnologiya lekarstv: [Uchebnik. V2-x r. Tom 2/VJ.Chuyeshov, M.Yu.Chernov, LMJCoxlova i dr.]; Pod red. professora VI. 12. https./fmedi. rvAnstrukciya/myaty-perechnoj-nastojka_l 175/ 13. https://studfiles. net/preview/4104028/page:5/ 14. http://pharmspravka. ru/gppreparatyi-po-latinskomu-nazvaniyu/477. -oleum-menthae-pipe. html. 15. Sharipova I.Sh., Maxmudjanoxa K.S. Razrabotka texnologii i otsenka kachestva polucheniya suxogo ekstrakta iz trexkomponenmogo rastitelnogo sury aZ/Farmarsexticheskiy jumaL - Tashketit. - 2014 - 2. -S. 74-77. 16. https://studfiles. net/preview/6761345 page: 62/ 17. Vasilev, VP. Analiricheskaya ximiya. Fiziko-ximicheskiye metodu analiza: ucheb. dlya stud, vuzov, obuchayniiLxsya po ximiko-texnol. spets. - 2-e izd., pererab. i dop. - M.: Drofa, 2002. - 384 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.