•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

(glycyrrhizic acid and others)of licorice root.

First Page

78

Last Page

84

References

1. Kiselev VI. Primeneniye kollagena v meditsine/V.I. Kiselev//Morskaya industriya (informatsionno-analiticheskiyjumal).-2(15).- 2002. -S.32 2. BirkD.E., Bruckner P. Collagen suprastructures // Topic current chemistry 2005; 247:185-205. 3. SionkowskaA, KaminskaA. The effect of Ulr radiation on the thermal para-meters of collagen degradation. PolvmDe-gradStabil 1996;51:15-8. 4. KozlovP.V., Braginskiy GJ. Ximiya i texnologiyapolimemuxplenok//izd. "Iskusstvo", M, 1965g., s.217 5. KluydinovN.T., RadjaboxO.I., Xalilova G.A., Gulyamov I, Atajanov A.Yu., Turay ev A.S. Biopolimernaya kompozitsfya dlya lekarstvenmix plenok. 6. Gutyamov |Г., Radjabov 0.1, Turayev A.S., Atajanov A.Tu. Sposobpoluchenfya subsransii kollagena Patent UZL4P 04736. 7. PaukshtoM.V., MakMartriDA'., FullerD.Dj., Bobrov Yu.A., KirkvudDj.I.Kollagenovuematerialu,, plenki i sposobu ix izgotovleniya//Patent RU 2455322.

Share

COinS