•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

The microscopic structure, fractional composition, angle of repose, fluidity, bulk density, compression ratio, residual moisture of the substance of original antichlamydial remedy Gozolidone were determined. The influence of the type and amount of auxiliary substances on the technological parameters of the sub-stance was studied. On the basis of the results of the research the optimal composition of capsular mass and the technology for processing of Gozolidone’s capsule 100 mg was found

First Page

72

Last Page

78

References

1. Sadikov T, Sagdullayev Sh.Sh., Nuriddinov X.R., Aripov X.N., Lebedeva M.N., Sergovskaya N.L., Astafev B.A., Gitsu G.A., Veretennikova N.L, Fedyanina L. V, Kovalenko F.P., Ozeretskovskaya NN.. Tumolskaya N.I., Mixaytitsin F.S. Razrabotkai vnedreniye novogo otechesrvennogo antigelmintika albendazole. //Meditsinskayaparazitologiy a. -Moskva, 2001.- 3. -S.49-51. 2. Malushev M.S., Mirzaxidov X.A., Sadikov T., Xodjayeva ALA., Mnsayev UN. Polucheniye kompozitsiy na osnovepektina i antigelmintnogopreparata medamina//Uzb. nanchn. texn. iproiz.jumal "KompozitsionnUe materials. -Tashkent, 2005.3. -S.13. 3. Xoshimov F.F., Djaxangirov F.N., Rejepov J, Karimov RK, Xaliko\! S.S. Famakologicheskoye izucheniyepolimernogo kompleksa rutina s polivinilpirrolidonom // Farmatsevticheskiy jnrnai- Tashkent. -2008 2,s.64-66. 4. T.Sadikov,A.M. Xvan, Z.T. Sadikov, G.V. Znxurova. Razrabotka texnologiipolucheniyapolimernogo kompleksa na osnove medamina. fJnmal Ximiya i ximicheskay a texnologiya. Tashkent 2017. 4. S. 34-36. 5. A-ALJCvan, A.G.Yeshimbetov, N.D Abdullayev, T.A .izizov. Kon'yugat azinoksa s ekdisteronom - ekdinoks //Jumal Doklad akademii naukRUz. 2017 Tashkent 2. S.48-52. 6.. RK Karimov, G.V Zuxwvva, A.MXvan, T.Sadikov. Optimizatsiyaprotsessapolucheniyafarmakopeynoy subsransii azinoksa //FarmatsevticheskiyjumaL Tashkent 2016. S. 82-85.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.