•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

Influence of the basic factors on the process of obtaining of alpek is studied. On the basis of the ob-tained results an optimization of the obtaining process of substance of alpek is conducted. For the qualita-tive and quantitative analyses methods of the targeted product are developed.

First Page

64

Last Page

69

References

1. Brajenko A. I., Shikova lu. V., Nova Z.R. RazrabotKa sostcna i rexnologii kapsuls maslom katinu//Jumalfarmatsiya i farmakologiya. - 2015.-6.-S.24-26. 2. Semkina О A., Komkoxa S.p., Djavaxyan М.Л. Texnologicheskiye aspektu razraborki kapsul s anmarinom dfya lecheniya sistemnux mikozox /fZdoroxe i obrazovaniye vXXIveke. - 2018 -1. -S. 216-221. 8. Kutsenko S.A., Kutovaya О. V., Kovalevskaya I. V., Ruban Ye.A. Optimizatsiya sostava niassii dlya inkapsuliroianiya kapsul "Venoton"//Fundamentalnue issledoxaniya.- 2012.-10 - S. 2887-2890. 4. Yureva IN., Vdovina G.P., Ko)-)vkina IP. Razmbotka sostcna i rexnologii kapsul lekarstvennogo preparata, soderjaiiego kabiy //Permskiy meditsinskiyjumal. - 2016. -1. -S.71-78. 5. Alekseye\: К. V., Bliinskaya Ye. V, Sul-dinA.S., Sizy akov S.A., Aleksey eva S.K, Ditkovskaya A.G. Vspomogatelnue veuestva v texnologii tverdux kapsul /Farmatsiya. - 2009. - 5. - S.31-36. 6. Yegosiiina Yu.A., Potseluyeva L.A. Sovt emennue vspomogatelnue veiiestva v tablerochnom proizvodstve // Uspexi sovremennogoyestestvoznaniya. - 2009. -10. - S. 30-33.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.