•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

The substance of the biologically active additive "Ravonol" from the fruits of Prunus domestica L. was obtained. The obtained substance was investigated by light microscopy and it was established that the substance consists of irregular, different size, randomly anisometric particles. The method of light mi-croscopy was conducted according to the State Pharmacopoeia of the Russian Federation. The degree of hygroscopicity of the substance is determined by the European Pharmacopoeia.

First Page

60

Last Page

64

References

1. Mirraximova T.A., Yunusxodjayev AN. Artishok kotyuchiy-perspektixnoye lekarstvennoye rasteniye. - T.: IPTD im. Chidpana, 2015. - 208 s. 2. Orlovskaya T. V, Luneva I.L., Chelombirko VA Ximicheskiy sostav listev Cynara scofymus//JQmiyaprirod. soyedineniy. - Tashkent, 2007. -2.-s. 197-198. 3. Validatsiya analiticheskix metodik dfya proizxoditele\ lekarstv. VEJX, TSX, titrovaniya i GJX. Tipovoye mkovodstio predpriyatiyapopwizvodstxu lekarstvenmixsredstv. /Podred. V.V.Beregovux.-M. Litera, 2008.-132s. 4. Abdullina S. G., Agapova N. A/., Xaziyev R.Sh. Validatsiya metodiki opredeleniya soderjaniya organicheskix kislot v preparate "Xolosas"//Farmatsiya.-M., 2009 - 8 - S.28-30. 5. Mitraximova T.A., Zuparova Z.A., Yunusxodjayev A N. Opredeleniye elemenmogo sostava v listyax artishoka kolichego mass-soektrometricheskim metodom //??? Vseros. nauch. konf.: "Molodaxa famarsiva - ootensial budmeeo SPb.. 2013.-S.259-260.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.