•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

А complex of studies on the selection of the composition and development of technology capsules con-taining dry extract of cousiniа umbrosa. Based on the results of the study of the technological character-

First Page

55

Last Page

60

References

1. Farmakognoziya. Lekarstvennoye sure rastitelnogo ijivotnogo proisxojdeniya/pod redaksiyey G.P. Yakovleva i dr. -Sankt-Peterbing: Izd-vo Spets Lit, 2010.-862s. 2. Otraslevoy standart. Standartu kachestva lekarstvennux sredstv. Osnovnue polojeniya. Izdaniye ofitsiabwye. Ministerstvo zdravooxraneniya Respubliki Uzbekistan.-Tashkent: 2002.-54 s. 3. Pravila sbora i sushki lekarstvennux rasteniy/Pod red. A.I.Shreter. -M, 1985.-328 s. 4. Flora Uzbekistana.-Tashkent.IzdANUzSSR,1961.-T.5.-S.34S-349. 5. Spektrofotomenicheskoye opredeleniye flavonoidovv tsvetkax tOsyachelistnika tavolgolistnogo/Pulatova D.K., Urmanova F.F., Srechnikova A.N., Kornilov XM. //Kimyo va farmatsiya. -2001. -1. -S.9-12. 6. GOST 30692 - 2000 Mejgosudarstvennih standart. Korma, kombikorma, kombikormovoye sure. Atomno - absorbsiommу metod opredeleniy a soderjaniya medi, svinsa, tsinka i kadmiya..

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.