•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

In the given work results of standardization of a preparation «Cynaron Bio» on the basis of an arti-choke are resulted. The preparation is standardised according to requirements of State Pharmacopoeia ХI on such indicators as, the description, authenticity, average weight, disintegration of capsules, heavy metals, microbiological cleanliness and quantitative definition. On the basis of the spent researches the project pharmacopeal articles on capsules «Cynaron Bio» on 450 mg is developed.

First Page

50

Last Page

54

References

1. Zverev Ya.F., Bryuxcmov V.M. Nefrotoksicheskoye deystviye soxremennix diurerikov 7 Nefrologiya. -1998. - 3. -S. 31-35. 2. Milovanov Yn.S., Nikolayev A.Yu., Trofimova Ye.I.Osxrayapochecxmaya nedostaxochnost и bolnixxxvnicheskim glomenilonefriiom, svyazannaya sprimeneniyem firosemida //KUn.med. - Moskva, 1995 - T. 73, -3. - S.90-93. i.|Fanttanova N.T., Unnanova F.F.Diureticheskiye sredsrva rasritelnogoproisxojdenna v sovremennoy farmakoterapii.// Farmatsevncheskiyjunial.-Tashkent, 2017. -1,- S.- ll-16. 4. Novue dinrericheskiye sborii na osnove rasteniy otechestvennoyfloru / Farmanova N.T., Urmanova F.F., Kornilov X.M., Aliyev X. U. // Buyvk meros va zamonaviy sivilizatsiya (П-Ibn Sino xalqaro о 'qishlarij. - Tosiikent - Buxoro, 2001. -B.l 22. 5. Duke J.A. ex al. Handbook of medicinal herbs. -2-rh ed.- Boca Raxon, USA: CRC Press, 2002. 6. Sweetman S.C. Tne complexe drug refexence. -33-xii ed.-London, Chicago: Pharmaceuxical Press, 2002. 7. Duke J.A. ex al. Handbook of medicinal herbs. -2-th ed.- Boca Raxon, USA: CRC Press, 2002. 8. Sweetman S.C. Tne complexe drug refexence. -33-th ed.-Loxxdoxx, Chicago: Pharmacexixical Press, 2002. 9. The Unixad Sxaxes Phax-macopoeia. The NaXioxial Formulaxy. - Toronxo, 2003. - P.2717-2719. 10. Mashkovskiy M.D.Lekarsxvexxxxue sredsxva: V2 -xt. -M.:Novaya volna, 2002. - Т.1.- 540 s. 11. Sweetman S.C. The complete drug reference. -33-th ed.-London, Chicago: Pharmaceutical Press, 2002. 12. Rukovodstvo po provedeniyv doklinicheskix issledovaniy lekarstvennux sredstv. Chastpervaya [pod red. A.N. Mironova]. -M : GrifiK, 2012.-944 s. 13.. Rukovodstvo po eksperimenralnomu (doklinicheskomu) izucheniyu novux farmakologicheskix veiiestv / [pod obit. red. R. U. XabriyevaJ. - 2-e izd., pererab. 1 dop. - M.: ОАО "Izd-vo "Meditsina", 2005. - 832 s. 14. lliyaniye novogo rasritelnogo sbora "Stijlos"na techeniye eksperimenralnogo geparita Farmanova N.T., UrmanovaF.F., KornilovX.M., Aliy ., Алиев ХУ.// Матер. П Российского научного форума «Санкт-Петербург - Гастро-2001». Гастро-бюл., 2001. - С.90. 15. hucheinyepronvoy azvennogo deystviya suxogo ekstrakta "Stiflos”/Farmanova N.T., Urmanova F.F, KornilovXM. AliyevX.UffXnRos. Nats. Kongr. "Cheloveki lekarstvo": Tez.dok. -M.: 2005. -S.717.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.