•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

The “cost of the disease” was analyzed for a group of patients under inpatient conditions and on av-erage for one patient with arterial hypertension. Was determined that the average cost of treating one patient with arterial hypertension under inpatient conditions was 1024,693 sums. Of these, direct medical costs amounted to 95% and direct non-medical costs - 5%.

First Page

8

Last Page

11

References

1. Zaynutdinov X.S., Umarova Z.F. Arterial gipertenziya kasalligini davolash jarayonining farmakoiqtisodiy tahlili // Iqtisodiyot va ta'lim jurnali. - Toshkent. 2012. - 5. 2. Zaynutdinov X.S., Umarova Z.F. Antigipertenziv dori vositalarining farmakoepidemiologik tadqiqotlari // Farmatsevtika jurnali. - Tashkent. 2008. -2. -S.7-10. 3. Aliyev S.U., Zaynutdinov X.S. Analiz stoimosti bolezni yododefitsitnûx zabolevaniy // Farmatsevticheskiy jurnal. - Tashkent. 2009. -2. -S.7-10. 4. Yakovleva L.V., Bezletko N.N., Gerasimova O.A., Mishenko O.Ya., Karbusheva I.V., Tkacheva O.I., Berkalo I.N. Farmakoekonomika. Uchebnoye posobiye. Xarkov: Izd. NFaU. -2009.-S.13-23.

Share

COinS